TILLEGSREGLER FOR PHD-STUDENTER VED IDI
---------------------------------------
Vedtatt på IDI styremøte 23.3.04.


1. Krav til prosjektbeskrivelse, jfr. #5.2:

  Innen 6 mnd etter PhD-studiestart skal det lages en 5-10 siders
  prosjektbeskrivelse. 

  IDI-tillegg: Denne vil typisk dekke punktene motivasjon/innledning,
  forskningskontekst, kort "state-of-the-art", foreløpige
  forskningsmål/hypoteser, foreløpig forskningsmetode med tidsplan,
  og en kort referanseliste. Denne prosjektbeskrivelsen skal
  godkjennes av veileder(ne) før oversending til fakultetet.

2. Rapportering, jfr. #9:

  Kandidaten kan pålegges utvidet rapportering etter 2 år for å
  kvalitetssikre at studieprogresjon og veiledning fungerer
  tilfredsstillende. Det oppnevnes en særskilt evalueringsgruppe når
  det pålegges utvidet rapportering. PhD-kandidaten og hovedveileder
  kan etter eget ønske levere årlig rapport på felles skjema eller på
  separate skjema.

  IDI-tillegg (midtveis-evaluering):
  For å sikre og evaluere framdrift skal det for hver PhD-student
  opprettes en intern PhD-komite ved PhD-studieopptak. Denne komiteen
  består av hovedveileder, en fagperson fra samme forskningsgruppe
  (dvs. kjenner det aktuelle PhD-temaet godt) og en fagperson fra et
  annet forskningsmiljø evt. fra et annet institutt. Disse to
  fagpersonene kan fungere som biveiledere, slik det nå praktiseres.
  Etter halvgått studium skal PhD-studenten legge frem en kort
  statusrapport ("PhD thesis proposal") på ca. 10 sider. Denne kan
  ha samme form som prosjektbeskrivelsen som leveres innen et halvt
  år etter opptak til PhD-studiet (f.eks. motivasjon/innledning,
  forskningskontekst, kort "state-of-the-art", foreløpige
  forskningsmål/hypoteser, foreløpig forskningsmetode med tidsplan,
  og en kort referanseliste). I tillegg skal den inneholde
  beskrivelser av hva studenten har gjort og reviderte planer videre.
  Statusrapporten, inklusive muntlig presentasjon og diskusjon,
  vurderes av PhD-komiteen som skal vurdere om progresjonen er bra
  nok. Komiteen kan eventuelt kreve en revidert statusrapport med
  frist på to måneder. Hvis heller ikke denne finnes
  tilfredsstillende, kan komiteen anbefale for institutt/fakultet at
  PhD-studiet og tilhørende stipend avbrytes. Evalueringen av denne
  statusrapporten koordineres med fremleggelse av den vanlige, årlige
  statusrapporten til fakultetet.

3. DT8108 IT-emner og andre metodeemner

  Tillegg for IDI:
  - DT8108 IT-emner gjøres obligatorisk for alle IDIs nye
   PhD-studenter, utenom de 30 Sp som ellers gjelder for opplæringsdelen.
  - Overlappende ferdighetsemner som f.eks. HFAVS853 Vitenskapelig Publisering
   kan heretter ikke inngå som del av opplæringsdelen på 30 Sp.
  - Mer spesielle metodeemner kan derimot inngå blant de 30 Sp,
   under forutsetning av balanse i dybde/bredde.

4. Oppfølging (ikke del av offisielt reglement)

- Oppstartende PhD-studenter fom. vår 2004 kan ikke lenger få godkjent
 DT8108 IT-emner som del av de obligatoriske 30 Sp i opplæringsdelen.

 DT8108 bør ellers styrkes mhp. forskningsmetoder og
 vitenskapelig publisering. Emnebeskrivelsen i PhD-planen bør
 derfor justeres litt?

- Midtveisevaluering må snarest bli gjort gjeldende og kjent for 
 PhD-studenter (inkl. dr.ing.- og dr.scient-studenter - 30.3.04, rc) opptatt
 fom. høst 2002, og deres hoved- og biveiledere. Dvs. vi må snarest
 informere disse PhD-stud. om at den første midtveisevaluering
 gjennomføres for dem sommer 2004. Komiteer må på plass osv.,
 arbeidsoppgaver gjort kjent osv. IDI må sentralt lage en liste for
 alle impliserte innen 1. april 2004.

 - reidar