Kamp mellem norske Orlogsbrigger og den engelske Fregat Tribune.

I Januar 1810 ankom 4 Orlogsbrigger til Norge fra Danmark, nemlig: Disse var ifølge kongelig Befaling opsendte for at beskytte Provianttransporten fra Danmark til Norge. Foruden disse Brigger bestod Norges søgaaende Orlogsstyrke af Briggerne Lougen, Seagull og Allart samt den armerede Skonnertbrig Hemnæs.

I Mai samme Aar havde 4 af disse Brigger en hæderlig Kamp med den engelske Fregat Tribune, efter hvilken Chefen for «Samsøe» indgav følgende Rapport:

«Den 12te Mai om Formiddagen, Kl. 10¾, var jeg med de mig anfortroede Brigger «Samsøe» og «Alsen» («Kiel» var i Arendal under Reparation) SSO., 4 Mile ud fra Mandals Ryvingen. Vinden var østlig med frisk Bramseilskuling. Da fik jeg en fiendtlig Fregat at se SO. fra med Force af Seil holde imod os, hvorfor jeg vendte og styrede ind mod Landet. Fregatten vedblev at forfølge os.

En halv Mil udenfor de yderste Skjær af Indseilingen til Kleven dreiede jeg til Vinden for videre at observere hans Hensigt, stolende paa Roflottillens Assistance, om han vilde angribe os. (Jeg saa allerede den Mandalske Division) i de yderste Skjær, beredt til at gaa mig imøde). Men paa temmelig langt Kanonskuds Distance holdt bemeldte Fregat af til Plat og gav os sit Lag uden nogen Virkning. Den holdt derpaa vesterefter med Force af Seil, hvorpaa jeg med Briggerne holdt Kleven ind.

Imod Mundingen af Mandals-Fjorden observerede jeg Briggerne Seagull og Allart at komme ud af Klevens Havn; jeg dreiede derpaa til Vinden igjen og holdt tilsøs.

Kl. 3 var alle 4 Brigger samlet, hvorpaa Kapteinløitnant og Ridder Budde (Seagulls Chef) og jeg forenede os for at angribe bemeldte fregat, som imidlertid havde dreiet til Vinden og stod ind imod Landet. Jeg formerte Hastigheds-Linie over Styrbord med Bagbords Halse, holdt derpaa mod Fregatten, som ved vor Nærmelse vendte og holdt ud fra Land. Kl. 4¾ var Briggerne Samsøe og Seagull bemeldte Fregat paa Skud nær, hvorpaa begyndte en levende Ild fra begge Sider, som vedvarede til Kl. 6, da Fregatten holdt immer rummere med Force af Seil ud fra Landet.

Da Krudtet paa «Samsøe» og «Seagull» blev temmelig formindsket, samt da jeg saa en Kutterbrig holde ind imod Fregatten, da Kulingen tog af, og Distancen fra Landet dengang var 4½ Mil, da jeg maatte befrygte, at Fregattens Hensigt med at lade flygtende var at trække Briggerne ud fra den Hjælp, som under Land fra Kanonflottillen var bekommelig, og imod flere fiendtlige Krydsere, hvis Stationering ham var bekjendt, resolverte jeg at lade mig sakke og falde agtenom Fregatten, hvorved den bekom det glatte Lag fra os, hvilken Manøvre af «Seagull» blev efterfulgt, styrede derpaa med de andre Brigger NNO., medens Fregatten vedblev at styre SV., hvilket tydeligt overbeviste os om, at han i Slaget havde lidt nok for ikke at ønske at indlade sig videre med os.

Da den fiendtlige Fregat under hele Affæren holdt immer rumt hen med Force af Seil, var det ikke Cheferne for Briggerne Allart og Alsen muligt med al Anstrengelse og Forcering af Seil at komme Fregatten saa nær, at de med Kraft kunde virke.

Det var en 44 Kanons Fregat med 15 Kanoner i Laget. Da vi skiltes fra hverandre, var hans Bramseil nedskudte samt hans øvrige Seil ilde tilredte, hans tvende Chalupper, som han slæbte efter sig, skudte isænk; om Skroget har lidt noget, kan jeg ei bestemme.

Briggen Samsøes Seil, Takkelage, Fartøier og Rundholter har lidt endel samt bekommet endel Skud i Skroget, hvoraf 1 i Vandgangen er betydeligt.

Af Døde har Briggen Samsøe 1 Mand og 2 er let saarede; iøvrigt overgaar Officierernes og Mandskabets gode Forhold og Iver i denne Kamp langt min spændte Forventning.

Kl. 1½ den l3de om Morgenen ankrede samtlige Brigger i Svinøer Havn, hvorfra vi gik Seil Kl. 3¾ Emd. og ankrede her Kl. 10½.

Briggen Samsøe ved Christianssand,
den 13de Mai 1810.
Underdanig
Joh. Krieger.»

Rapporten fra Chefen for Briggen Seagull, Kapteinløitnant O. Budde, er saalydende:

»Den 12te Mai blev signaleret fra Stjernøen, at en fiendtlig Fregat gjorde Jagt paa tvende danske Kutterbrigger, som styrede mod Landet. Jeg lettede da strax med Briggerne Seagull og Allart for at komme til Undsætning. Fregatten ophævede Jagten og styrede med Force af Seil fra Land. Efter Aftale med Hr. Kaptein Krieger sluttede jeg med Briggen Seagull i Samsøes Kjølvand; dernæst kom «Alsen» og agterst «Allart». Stod Bidevind udefter 2½ Mil af Land, holdt derpaa 4 Streger rumskjøds ned paa Fregatten, som var i Læ. Efterat Fregatten nogle Gange havde givet sit glatte Lag, dreiede vi 2 Streger til samme Kurs som Fienden, og Kampen begyndte paa Kanonskuds Distance. Den fiendtlige Fregat forcerede Seil og søgte bestandig forud og i en vis Afstand, hvorved de forreste Brigger alene blev udsatte for hans Ild. De tvende andre Brigger forcerede Seil og holdt lettere for om muligt at doublere ham og give ham Skud agter ind, men da Fregatten seilede saameget bedre, blev denne Hensigt ikke opnaaet.

Kampen varede ved med uafbrudt Ild i en Time og 20 Minutter. Fienden blev meget beskadiget paa Skroget, Seil og Takkelage.

Kl. 6t 20' holdt af og gav ham Laget agterind.

Den fiendtlige Fregat var paa mellem 44 til 50 Kanoner.

Ombord i Briggen Seagull er ingen Døde og Blesserede. Nogle Skud i Skroget, Seil og Takkelage temmelig forskudt.

Officierer og Mandskab har ved denne Affære vist sig som tapre danske og norske Mænd.

Svinøer, den 13de Mai 1810.
Underdanig
Budde.»

  1. Johannes Krieger døde i 1818 i Vestindien som Kommanderkaptein i den danske Marine og som Chef for den danske Fregat Minerva.

  2. Den Mandalske Division af Kanonflottillen kommandertes af Premierløitnant P. C. Spørck.

  3. Briggen Allart kommandertes af Premierløitnant G. Hagerup. Paa den tjenstgjorde Sekondløitnanterne (senere Kommandørkapteinerne i den norske Marine) Klinck og Wiese, og (senere Kaptein) C. Budde tjenstgjorde paa Seagull som Styrmand.

  4. Fregatten havde faaet flere Grundskud, megen Skade paa Skroget og havde 9 Dræbte og 15 Saarede.


Last modified: Wed Jul 30 22:06:54 MET DST 1997