Reidar Conradi: Lyntog i Norge -- nødvendig og ikke så dyrt!


To: debatt@ap.no
Cc: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Dato: 1. aug. 2010

KLADD: SKAL INNSENDES AFTENPOSTEN primo august 2010.

Jernbane fremstår innen transportsektoren som det viktigste, nasjonale miljøtiltak, som kan:


300 km med nye dobbeltspor vil koste 60 milliarder kroner inklusive nye togsett - dvs. som 8 måneder med privatbilisme: En km dobbeltspor koster 200 millioner kr, dvs. 130 milliarder pluss 15% til togsett. Nasjonal TransportPlan for tiårsperioden 2010-2019 (NTP-2010) har bare avsatt 32 milliarder kr til nye spor. Dvs. at dobbeltspor-utbyggingen vil ta over 30 år. VG har et oppslag 12.5 der statsråd Kleppa "Lover lyntog innen 2025", dvs. innen 15 år, på hele Østlandet. Dette står ikke til troende. , inklusive tre år til planlegging. Videre: Norge har 2,2 millioner privatbiler og 0,4 millioner varebiler, pluss 2,5 millioner busser, lastebiler, tohjulinger, tilhengere osv. Vi har mao. 2,6 millioner småbiler som hver koster anslagsvis 75 000 kr per år, eller i alt 200 milliarder kr årlig. Nye dobbeltspor med tilbehør vil derfor bare kreve 10% av årskostnadene til bilismen i ti år.
Moderne lyntog i Sør- og Midt-Norge vil kreve ytterligere 450 milliarder kr innen 2029. Dette må til for å anlegge 2000 km med ekstra dobbeltspor (til 400 milliarder kr) og tilhørende togsett (50 milliarder kr). De nye "lynsporene" vil hovedsaklig gå i nye traséer, men har omtrent samme km-pris som ovenfor. Vi trenger derfor i alt 450 milliarder kr. i neste tiårsperiode (2020-2029), dvs. 45 milliarder kr per år eller 23% av årlig bilismekostnad i ti nye år. I tillegg kommer "Oslo-prosjektet" med ny øst-vest tunnel til en antatt pris på over 20 milliarder kr.
Stopp klattingen av nye jernbanespor. I tillegg til generelt lave bevilgninger til jernbane, spres disse på for mange enkeltprosjekter uten synlig reduksjon i kjøretid for de reisende. Det hjelper ikke, som Kleppa sier i VG-oppslaget, at man nå skal "forsere" arbeidet på strekningen Holm-Holmestand-Nykirke, når det likevel gjenstår strekningen Nykirke-Barkåker (13 km) og Drammen-Skoger (4 km) for å få sammenhengende dobbeltspor Oslo-Tønsberg (96 "nye" km mot dagens 105 km). Likeledes er dobbeltspor-parsellen Haug-Fredrikstad (18 km) ikke prioritert i NTP-2010, noe som forhindrer at Fredrikstad-Oslo får sammenhengende dobbeltspor (87 "nye" km mot dagens 94 km). Derimot foreslår NTP-2010 6,5 milliarder kr til to nye dobbeltspor-parseller på i alt 34 km mellom Eidsvoll og Hamar, men disse vil bety lite for kjøretiden.
Prioritér Tønsberg og Fredrikstad de første fem årene. Kjøretiden Oslo-Skien ligger på 2 timer og 55 minutter i 2010, eller den samme som i 1975. Spesielt har Tønsberg-Oslo begredelig kjøretid - 1 time og 31 minutter på 105 km. Hvis vi istedenfor hadde prioritert de nevnte to InterCity-traséene i Vestfold og Østfold, hadde dette muliggjort InterCity-tog med 15- minutt intervall i nesten 200 km/t på strekningene Oslo-Tønsberg og Oslo-Fredrikstad (nå Norges 6. største by). Dette igjen hadde betydd en revolusjon i reisetid for hundretusenvis av mennesker - ned mot 30 min. på begge disse strekningene. Flytoget kjører 50 "nye" km på 19 minutter (158 km/t, med toppfart på 210 km/t).
Hva vi ellers investerer i landet vårt. Netto investering ligger i Norge på 500-600 milliarder kr per år. Petroleumsvirksomheten står for 130-150 milliarder kr av dette. Regner vi all utdanning i alderen 2-25 år pluss forskning som offentlig "investering", utgjør dette 6% av årlig bruttonasjonalprodukt, eller 150 milliarder kr per år. Vi har kanskje råd til moderne jernbaner også - hovedsaklig bygd av innleide anleggsarbeidere (rallare) fra andre land? Så hva prioriterer vi - bil eller bane?

Med vennlig hilsen

Reidar Conradi, Skule Bårdsøns gt 11, 7052 Trondheim, mobil 918.97029.
Denne filen: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/ap-lyntog-1aug10.html
Se også http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/lyntog-15mar10.html.


Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Mon Aug 2 18:39:08 MEST 2010