Reidar Conradi: Lyntog i Norge i vår tid? -- kommentar til artikkel i Klassekampen 17.7 2009 av journalist Pål Hellesnes, epost av 20.7 s.å.

Date: Mon, 20 Jul 2009 16:03:09 +0200 (MEST)
From: Reidar Conradi
To: paalh@klassekampen.no
cc: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Subject: mer om lyntog i Norge

Hei, journalist Pål Hellesnes, Klassekampen!

Jeg så din artikkel i Klassekampen, fredag 17.7 2009, s.8 med overskriften "Kjører om ti år". Det var lesverdig og fint satt opp!

Det virker som om NSB, Jernbaneverket og Departementet er bremseklosser for lyntog i Norge, mens Stortinget er mer positiv.

Jeg henviser ellers til min blogg-kommentar: Reidar Conradi: "Kommentar om høyhastighetstog i Norge ifm. nasjonal transportplan 2010-2019, kalt NTP" - St.meld. nr. 16 (2008-2009) av 13. mars 2009. internt notat, NTNU, 12. mai 2009, 11 p.
http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/ntp09-komm.html og
http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/ntp09-komm.doc

Essensen i mine kommentarer er at selve infrastrukturen (jernbanespor, energiforsyning, signalanlegg o.l.) for et lyntognett i Sør-Norge for tog med 250km/time vil koste innpå 400 milliarder kr fordelt over 30 år. Prisen er rundt 200 millioner kroner per kilometer dobbeltspor. Innkjøp av selve togsettene kommer i tillegg. Av disse snaut 400 milliarder kr antas 96 milliarder kr allerede dekket inn av tre planlagte NTPer i årene 2010-2039 med budsjetterte jernbaneinvesteringer på nåværende nivå, dvs. 32 milliarder kr per tiår.

Dvs. at et lyntognett vil koste (400-3*32)/(3*10) = 304/30, eller rundt 10 milliarder kr "ekstra" utover antatte NTPer per år i 30 år. Dette utgjør mindre enn 10% av det norske bileiere årlig bruker på privatbil i samme 30-årsperiode - gitt 2,1 millioner biler (dvs. 440 biler per 1000 innbyggere) som hver koster 55 000 kr per år - eller privatbilisme for 116 milliarder kr årlig i tre fortløpende tiår.

Til orientering: i 2008 ble det investert omkring 130 milliarder kr i petroleumsvirksomheten i Norge, tilsvarende 23% av de samlede realinvesteringene i landet (kilde: Oljedirektoratets Faktahefte for 2009, s. 14 via wwww.npd.no).

I tillegg kommer effektene av:

  1. Alvorlige trafikkulykker (10 000 skadde og innpå 300 drepte i norsk veitrafikk per år - og prøv å multiplisere disse tallene med en faktor 30 eller mer!).
  2. For store klimagassutslipp, da 25% av norske CO2-utslipp kommer fra transportsektoren.
Noen innovative grep må altså uansett gjøres med norsk bilisme og luftfart.

Verken Japan eller Frankrike har forøvrig hatt dødelige ulykker med sine lyntog etter hhv. 46 og 26 års drift for milliarder av togpassasjerer. 70% av arealet i Japan er definert som "fjellendt" og med hyppige jordskjelv, så Norge skulle definitivt ikke være uegnet for moderne jernbaner. Men togtraséene burde ikke være fra 1880.

Den siste uken har Avinor kommet på banen med at norske hovedflyplasser kan bli mindre brukt og derved tjene mindre penger - men det er jo hensikten med lyntog. Norwegian snakker om "klimanøytralt" flydrivstoff - antagelig fra biomasse, men til hvilken pris? Fly bruker forøvrig nesten 10 ganger mer energi per personkilometer enn tog.

Til slutt: NTPen for neste 10-årsperiode i 2010-2019 bør omprioritere ca. 10 milliarder kr av jernbanetiltakene, slik at Tønsberg og Fredrikstad kan få sammenhengende dobbeltspor til Oslo innen første periodeslutt i 2019. Det vil muliggjøre kvarters avganger i rushtiden og effektiv kjørehastiget på over 150 km/time (som ved Flytoget til Gardermoen) - eller omtrent en halvtime fra Fredrikstad til Oslo S.
Til nå har det vært for mye klattvis oppgradering av adskilte jernbanestrekninger. Dette igjen avspeiler over 50 år med manglende jernbaneinvesteringer, jfr. jevnlige "signalfeil" på Oslo S. som hver gang berører titusenvs av reisende.

- mvh reidar, en jernbaneelsker på fritiden.
Du kan ringe meg på 918.97029


File: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/ntp-kk-20jul09.html.

reidar.conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Sun Mar 14 21:18:20 MET 2010