Noen etterlatte papirer etter min far Lorentz A. Conradi,
versjon 3 av 27. aug. 2007

to: tore.gronlie@hi.uib.no
cc: conradi
Subject: Noen etterlatte papirer etter min far Lorentz A. Conradi, versjon 3
--text follows this line--
Reidar Conradi,              Trondheim, 27. august 2007
Skule Bårdsøns gate 11
7052 Trondheim

Tore Grønlie, Historisk institutt, UiB

Hei!

Du skrev i sin tid en hovedoppgave i historie om Oksydsaken i Årdal
Verk og om rollen til min far Lorentz A.@Conradi. Han døde i mars
1977, og noen bokser med arvede papirer har stått uåpnet alt for
lenge. Jeg driver nå rydding av papirer i ledige stunder, påskyndet
av min kone :-).

Spørsmål: Har noen av dokumentene D1-D12 nedenfor noen historisk
interesse via Riksarkiv el.l.? Se spesielt dokumentmappe D2
(styrepapirer i Årdal Verk i 1947-48) og dels D3-D4 (brev og dagbøker)
og D5-D7 (egne tekniske utredninger), men ikke D8-D10 (vit.artikler)
og D11-D12 (offentlige Nordag-evalueringsrapporter).

Jeg skal senere skanne inn mye av dette til .pdf-format, da NTNU-trykk lokalt
bare tar 100 kr per "manus".
Av hensyn til eventuell senere formatering, har jeg midlertidig satt
en "@" i navnet til LA.@Conradi og til A/S Årdal@Verk mange steder.

Det ser ellers ut til at jeg mangler materiale fra sommer 1946 til vår 1947,
men mine bødre har også en del, f.eks. fra en Handelsdelegasjon til Sovjet
i 1946,

- mvh, Reidar Conradi, 918.97029 -
??

D.0 Innholdsforttegnelse, i sju hoveddeler

 D1. Kort historikk for L.A.@Conradi og Årdal Verk
  D1.1 Forkortelser og personnavn
  D1.2 Mini-CV for LAC
  D1.3 Private forhold for LAC
  D1.4 Noen viktige begivenheter rundt Årdal Verk

 D2. L.A.@Conradi: Styrepapirer o.l. fra Årdal Verk - fra egen saksmappe.

 D3. L.A.@Conradi: Diverse mindre skriv - brev, arbeidsplaner,
          kontrakter og attester, 1947-48.
  D3.1 Brev om stillingskontraktene
  D3.2 Annen korrespondanse

 D4. L.A.@Conradi: To dagbøker, 1945-49.
  D4a. L.A.@Conradi: "Dagbok, bind I, 7/8 1945 - 30/6 1948".
  D4b. L.A.@Conradi: "Dagbok, bind II, 1/7 1948 - 1949".

 D5. L.A.@Conradi: "Notat vedrørende PAl-prosessen", Oslo,
          6. sept. 1946, 5 s.
 D6. L.A.@Conradi: "Total-utbygging Årdal Verk, Overarbeidelse januar 1947".
 D7. L.A.@Conradi: "The Conradi Process for The Production of
          Phosphorus, Alumina, and Portland Cement", 1950??.

 D8. L.A.@Conradi and Tore Holth: "Thermal Dissociation of Ankerite",1952
 D9. L.A.@Conradi, FFI: "Utnytting av Søve-malmene", 1953
 D10. L.A.@Conradi og B. Sæther, begge FFI: "Agglomerering av
          jernslig og koksgrus med kalk og kullsyre", 1954
 
 D11. T. Skjensvold: "A/S Nordag - Teknisk-økonomisk utredning", Oslo,
         sept. 1945, 70 s. 
 D12. S.B. Steen og C.W. Eger: "Uttalelse om anvendelse av Nordags anlegg
         ved Saudasjøen og i Årdal", 23. jan. 1946
 Dxx. Kort litteraturliste.

D1. Kort historikk for L.A.@Conradi og Årdal Verk

D1.1 Forkortelser og personnavn
 LAC eller L.A.@Conradi: Lorentz Angell Conradi, siv.ing., 1915-1977.
 ingeniør eller ing.: sivilingeniør eller siv.ing. i dagens Norge.

 Lars Evensen: Statsråd i Industridepartementet (Det kongelige
        departement for handel, sjøfart, industri og håndverk).
 Arne Drogseth, siv.ing. (berg): Statssekretær i
        Industridepartementet, medlem av DNA.
 H. Skjensvold: Direktør/forpakter for Nordag fom. 9. mai 1945.

 Årdal Verk: A/S@Årdal verk, med fabrikk i Årdal og hovedkontor i Oslo.
       ing. Aage W. Owe, adm.dir., Oslo (kontrakt per 28.1.1947)
       Leif Sveaass, kontorsjef, Oslo
       T. Braaten, kasserer, Oslo
       D. Efjestad, verksdirektør og adm.dir.s stedfortreder i Årdal.
 Nordag: norsk aksjeselskap, etablert 3/5-42.
       direktør dr. Hans Ginsberg - leder fra slutten av 1942;
        aluminiumsekspert (tilgjengelig for råd i 1945-47).
       visedir. Oscar Schmidt, bygningsingeniør
       ing. Wittman, vannkraftingeniør
       avd.sjef C.H. Groll, materialvesenet
       advokat Neuburger, leder for juridisk avdeling, 
D1.2 Mini-CV for LAC

Mini-yrkes-CV for Lorentz Angell Conradi.

D1.3 Private forhold for LAC

Mini-privat-CV for Lorentz Angell Conradi.

D1.4 Noen viktige begivenheter rundt Årdal Verk

   9. april 1940: Norge angripes og okkuperes av Tyskland
          under 2. verdenskrig.
   sommer 1940:  Initiativ i regi av etablerte tyske selskaper om økt
          aluminiumsproduksjon i Norge til tysk våpenindustri.
   3. mai 1942:  Nordag etableres om norsk selskap for å produsere
          aluminium i Norge for krigsformål.
          Aksjekapital på 70 millioner kr.
          Direktør er dr. Hans Ginsberg.
   8. mai 1945:  Krigen slutt, også i Norge. Nordag overtas av Staten
          og forvaltes av Direktoratet for fientlig eiendom
          ved dets direktør Skjensvold.
   8. juli 1946: Stortingsvedtak om bl.a. å etablere Årdal Verk for
          å videreføre Nordags anlegg i Årdal og Tyin,
          Innst. S.nr. 142 til St. prp. nr. 69, 1945/46.
   27. juli 1946: A/S@Årdal Verk stiftes med ingeniør L.A.@Conradi,
          konsulent Olav Skogen og industristatsråd Lars Evensen
          som de tre opprinnelige aksjonærene, og der
          Skogen og Conradi hadde en aksje hver.
          Totalt?? 24 000 aksjer a 500 kr, i alt 12 mill kr.
          Styreformann var prof. J. Bache-Wiig.
   28 jan. 1947: "Gamle" A/S@Årdal Verk nedlegges av formelle grunner og
          re-etableres som "nye" A/S@Årdal Verk samme dag.
          10 000 aksjer a 1000 kr, i alt 10 mill. kr 
          LAC ikke lenger aksjonær, men fortsatt styremedlem.
   8. mai 1947:  Representantskapsmøte i A/S@Årdal Verk,
          med diskusjon om Oksydsaken.
   vår 1947:   Intens debatt om oksydsaken innad i Årdal Verk,
          lokalt og nasjonalt, dvs. nasjonal oksydproduksjon
          i Sauda/Årdal vs. innkjøpt oksyd fra USA/Canada i
          bytte med råmetall [Grønlie76].
   ??. juni 1947: Styrevedtak i Årdal Verk om ikke å bygge egen
          oksydfabrikk, mot to stemmer (LAC og Ivar Norevik).
          Saken ble komplisert av at L.A.@Conradi, sammen med
          to kolleger i Årdal Verk, hadde tatt ut et eget
          patent (Norsk patent nr. 72994 av 19.9.47) på en
          s.k. PAl-prosess (Phosphorus Alumina Process
          eller "Conradi-prosessen").
 
    Litt kjemi: Aluminium utgjør 8% av jordskorpen, men metallisk
          aluminium fins ikke i naturen, da den korroderer
          (oksyderer) lett. Oksydlaget danner imidlertid en
          beskyttende kappe som hindrer videre oksydering.
          Den østerriske Bayer-prosessen fra
          rundt 1890 starter med bauxitt
          som er en residual leire dannet ved kjemisk
          nedbrytning av bergarter i tropiske strøk, og
          som fins i Sør-Frankrike, Nord-Afrika, Guyana og
          Australia. Bauxitten løses i natronlut - ved 200
          grader C og 10 atmosfærers trykk - som
          aluminat(Al(OH)4). Ved avkjøling utfelles
          amorft hydrargilitt (Al(OH)3) som etter
          varmebehandling blir til aluminiumoksyd
          ("alumina"). Natronluten og mye av varmeenergien
          blir gjenvunnet.

          Den norske "Pedersen-prosessen" baserer seg på bauxitt,
          kalkstein (evt. dolomitt) og koks som blandes
          sammen i et smelteovn ved tilførsel av elektrisk
          energi. Derved utvinnes også
          jernet som er en "forurensing" fra bauxitten.
          Harald C. Pedersen var kjemiprofessor ved NTH, og
          jobbet tidligere som laboratorieingeniør ved
          NACO i Høyanger, der man brukte hans prosess i
          1928-69.

          PAl-prosessen var ment som en
          forbedring av Pedersen-prosessen, der man også
          utnyttet fosforet i råstoffene. Det kunne
     			 utvinnes som fosforjern brukt som reduksjonsmiddel
          ved stålfremstilling, eller som metafosfat.
          PAl-prosessen har ikke kommet i bruk, og
          Bayer-prosessen dominerer industrielt.

?? juni 1947: Oksydkontrakt undertegnes med Aluminum Union
          Limited, Montreal ("Alcan").
   8.-9. sept. 1947: Representantskapsmøte i A/S@Årdal Verk,
          med mye diskusjon om Oksydsaken.

   sommer?? 1955: Aluminiumsproduksjon startes opp på Sunndalsøra med
          elkraft fra Aursjø-utbyggingen. Årdal Verk blir til ÅSV.
   høst 1966??:  ÅSV i praksis konkurs pga. markeds-"skvis" mellom
          oksyd- og videreforedlingsaktører.
          Må selge 50% av aksjene til kanadiske Alcan.
          Så det tok 30 år å få den fulle virkning fra manglende
          satsing på egen (mest nasjonal) oksydfabrikk og
          videreforedlingsverk, se [Tresselt68].
          (R.Conradi: Jeg var hjemme en kveld hos min far,
          da hans svoger Kjell Nielsen som jobbet i ÅSV,
          ringte og fortalte om avtalen som skulle
          offentliggjøres neste dag. Min far var dypt rystet.)
   1977:     Hjemkjøp av Alcans andel i ÅSV kjøpes ut av Staten v/
          regjeringen Nordli.

   rundt 1990:  Hydro Aluminium og ÅSV slås sammen.
   2006:     "Rest"-Hydro blir et rent lettmetallselskap etter at
          petroleum- og gjødselproduksjonen er skilt ut, til
          hhv. HydroStatoil og Yara.
          Nasjonal produksjon av aluminium: 700 000?? årstonn. ++

D2. L.A.@Conradi: Styrepapirer o.l. fra Årdal Verk - personlig saksmappe.

  Bilag: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i "gamle" Årdal Verk,
      28. jan. 1947, kl 14:00 i Industridepartementet,
      Dronningens gt 15, Oslo, 1 s.
      Kontekst: 
      - Stortingsvedtaket av 8. juli 1946 betød at et eget
       statsforetak - Årdal Verk - skulle overta Nordags anlegg
       i Sauda III og IV, Oksydfabrikken i Saudasjøen, Tyin
       kraftverk, Årdalsanleggene, Materiell i Eitrheim
       (Tyssedal), Fabrikkutstyr i Glomfjord, Glærum
       kalksteingruve, Lassedal flusspatgruve, samt diverse
       inventar, aktiva og passiva, osv.
      
      - I det første Årdal Verk-selskapet hadde opprinnelig LAC
       en aksje, konsulent Olav Skogen en aksje, og Staten ved
       statsråd Lars Evensen de resterende 23 998??

      - Pga. praktiske problemer med å få Årdal Verk registrert som
       et lovlig, norsk aksjeselskap (som involverte legal
       overtakelse av tidligere Nordag-eiendommer o.l.), måtte
       stiftelsesoverenskomsten fra den forrige konstituerende
       generalforsamling av 27.7.46 oppheves. De tre opprinnelige
       aksjonærene beslutter seg for å nedlegge selskapet og overføre
       verdier og virksomhet til det nye Årdal Verk, se under.

  Bilag: Protokoll fra konstituerende generalforsamling i "nye" Årdal Verk,
      28. jan. 1947, kl 14:30, samme sted, 3 s. 
      Aksjekapitalen er på 10 mill. kr, der Staten v/ statsråd Lars
      Evensen har 9998 aksjer, konsulent Olav Skogen en aksje, og 
      statssekretær ing. Arne Drogseth en aksje - der hver aksje har
      pålydende 1000 kr.
      Vedlegg: Vedtekter for "nye" Årdal Verk, 3 s.
      Vedlegg: Referat fra valg av 8 styremedlemmer (inkl. LAC) og 6
          representantskapmedlemmer, 1 s.
          Kontrollkomite utsatt til første ordinære
          generalforsamling.
          Administrasjonen har ingen endring, dvs. adm.dir. Aage
          W. Owe osv.
      Vedlegg: Honorarer til medlemmer i styre og reresentantskap, 1 s.
      Protokollen underskrevet av Lars Evensen og L'Abee-Lund.
      Ekstra vedlegg: Vedtekter for "gamle" Årdal Verk, udatert, 3 s.
             (meget lik de nye vedtektene).

  ........ mangler papirer fra ca. 1. feb. 1947 og til 15. juni 1947.

  Bilag: Innkallingsbrev av 10.6.1947 om Årdal Verk-styremøte den
      16. juni 1947 og med vedlagt foreløpig program, i alt 2 s.
      Vedlegg: Finansoversikt pr. 31. mai 1947, datert 11. juni 1947
          av T. Braaten, 6 s. (utenom dagsorden?)
      Vedlegg: Utkast til ingeniørkontrakt, 3 s.
      Vedlegg: "Ang.: Ny ordning av fullmakter" i Årdal
          Verk-administrasjonen pga. nyansettelser i Årdal
          og Glærum, henviser til brev av 11/10-46. Udatert
          - men behandlet på styremøtet 16/6-47, 3 s.

  Bilag: LAC: brev av 20. juni 1947 til Årdal Handels- og
      Kontorfunksjonærers Forening "Vedr.: Provisorisk bolig for
      5 av foreningens medlemmer". Meddeler at styret den
      16/6-47 har besluttet at hver enkelt funskjonær selv måtte
      ta dette opp med administrasjonen, 1 s. Med kopi til Owe,
      Efjestad og LAC selv.

  Bilag: Innkallingsbrev av 25. juni 1947 om Årdal Verk-styremøte
      den 3. juli 1947 og med vedlagt foreløpig program, i alt 2 s.
      Vedlegg: Endelig program for styremøtet, 1 s.
      Vedlegg: Protokoll fra 17. juni 1947 om tariffavtale mellom
          Årdal Verk og Norges Handels- og
          Kontorfunksjonærers Forbund, 3 s.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte 7. juli 1947, 2 s.
      Ved stortingsmann J.M. Remseth og sekretær Paul Engstad
      (vara for byråsjef Halvard Roald).

  Bilag: Forhåndsinnkallingsbrev v/ Owe av 23. juli 1947 om styremøte
      og representantskapsmøte i Årdal Verk primo sept. 1947, 1 s.
      Orienteringsbrev fra Representantskapets ordfører J.M. Remseth
      av 11. juli 1947 om framskutt Representantskapsmøte til første
      uke av sept. 1947, 1 s.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte 29. juli 1947 i Sauda, 1 s.
      Ved stortingsmann J.M. Remseth og sekretær Paul Engstad.

  Bilag: Brev fra Årdal Kraftlag v/ Sigmund Lægreid til Årdal Verk den
      30. juli 1947 om "Betaling for straumleiga" med bønn om å
      få kraftleiga satt til fem kroner per KW per år - den er nå
      40 kr - grunnet høye kostnader med linjenettutbygging, 1 s.
      Gjenpart sendt til LAC.

  Bilag: Brev fra Årdal Herad v/ formannskapet til Årdal Verk den 31. juli
      1947 om "Leiga av kraft til L/L Årdal Kraftlag", med bønn
      å innvilge sistnevntes søknad av 30/7-47 om prisreduksjon
      på elkraft, 1 s.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte den 4. og 5. august 1947, 1 s.
      Ved stortingsmann J.M. Remseth og sekretær Paul Engstad.
      Kontorsjef Sveaass var også til stede.
      Korreksjon på 1 s. per 5. aug. 1947: anmerkninger til pkt. 1, 2, 3
      og 7 fra møtet 7. juli 1947 bortfaller.

  Bilag: Innkallingsbrev av 2. aug. 1947 om Årdal Verk-styremøte den
      8. aug. 1947 og med vedlagt foreløpig program, i alt 2 s.
      Punkt #2: Oksydkontrakt med Aluminium Union Limited er sluttført.
      Vedlegg: Endelig program for styremøte fredag 8. aug. 1947, 2 s.
      Vedlegg: Finansoversikt pr. 30/6-1947, datert 14. juli 1947
          av T. Braaten, 6 s.
      Vedlegg: Brev fra Årdal bolignemd v/ Ivar Sterri til Årdal Verk om
          mulig økonomisk støtte til et planlagt boligbyggelag,
          1. juli 1947, 1 s. Kopi også sendt Årdal Herad.
      Vedlegg: Svarbrev fra Årdal Verk ved Owe/Sveaass til Årdal
          bolignemd, der det sies at boligspørsmålet skal
          drøftes på neste styremøte 8. aug. 1947, og at
          evt. støtte uansett må konkretiseres før Årdal
          Verk kan beslutte noe, 11. juli 1947, 1 s.

  Bilag: LAC: brev til adm.dir. Owe av 9. aug. 1947 om å få tilsendt
      kalkylene for fosfatsmelting og produksjonsprisen på
      superfosfat; som del i forberedelser til kontraktsforslag
      om jernsmelting, 1 s.

  Bilag: Adm.dir Owe: brev til LAC av 18. aug. 1947, der han sier at
      dir. Efjestad vil sende LAC de ønskede kalkyler om jernsmelting.
      Dette er et svar på LACs brev av 9. aug. s.å. og en
      forberedelse til smeltekontrakt-diskusjon på Årdal Verk-
      styremøtet 7. sept. 1947.

  Bilag: LAC: brev til Årdal Verk av 30. aug. 1947 ifm. at han på
      Årdal Verk-styremøtet den 8. aug. 1947 ble oppfordret til å
      påskynde byggesaken. LAC har i den anledning hatt møte med
      Boligdirektoratet og Norske Boligbyggelag den 7. aug. 1947.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte 2. sept. 1947, 1 s.

  Bilag: Innkallingsbrev av 3. sept. 1947 om Årdal Verk-styremøte
      7. sept. 1947 på Tyin hotell og med vedlagt program, i alt 3 s.
      Vedlegg: Finansoversikt pr. 31. august 1947, datert 5. sept. 1947
          av T. Braaten, 6 s.
      Vedlegg: Ettersendelsebrev av 3. (skal være 4.??) sept. 1947
          om rujernsmelting, 1 s.
      Vedlegg: Utkast til "overenskomst" mellom Årdal Verk og A/S
          Bremanger Kraftselskap / Christiania Spigerverk
          om rujernsmelting, per 4. sept. 1947, 11 s.

  Bilag: LAC: notat til L/L Årdal Kraftlag den 10. sept. 1947, 1 s.
      Om tre ønsker fra Kraftlaget som LAC formidlet
      på Årdal Verk-styremøte 7. sept. 1947.
      Med kopi til Årdal Verk i Oslo, D. Efjestad i Årdal og LAC selv.

  Bilag: Adm.dir. Owe: brev til styremedlem LAC av 15. sept. 1947
      om "Rujernsmelting" i Årdal, med ett bilagsark, i alt 2 s.

  Bilag: Innkallingsbrev av 1. okt. 1947 om Årdal Verk-styremøte
      tirsdag 7. okt. 1947 og med vedlagt program, i alt 2 s.
      Vedlegg: Finansoversikt pr. 30. september 1947, datert 7. okt. 1947
          av T. Braaten, 6 s.
      Vedlegg: Adm.dir. Owe: brev til LAC av 3. okt. 1947 om at 
          boligsaken skal drøftes på styremøtet 7. okt. 1947,
          med følgende vedlegg:
      Vedlegg: SÆRUTSKRIFT or møteboki for Årdal heradstyre, Sogn
      	    og Fj. av det som vedkjem sak nr. 178 i møte den
      	    6/9-47, med 15 av 16 representantar til stades.
      	    Oversendt Årdal Verk den 25. sept. 1947 av
          nemdleder Ivar Sterri, 1 s. 
          Vedlegg: Rapport fra Årdal Bolignemd, 2. sept. 1947, 6 s.
          (R.Conradi: Gjelder oppstart av boligbyggelag.
      	   Bolignemnda hadde 8 medlemmer og med LAC som sekretær).

  Bilag: Kommentar til Oksydkontrakt mellom Årdal Verk og Aluminium
      Union Limited, punktene #1, #5, #7 and #11, ukjent dato
      (7.10.47??), 1 s.

  Bilag: A/S Den norske industribank v/ Anders Frihagen: brev til Årdal Verk
      om innvilgelse av lån på 30 mill. kr, 16. okt. 1947, 2+1 s.

  Bilag: Statens vegvesen v/ vegdirektør Arne Korsbekke: brev om
      "Vegforbindelser til Årdal", 18. okt. 1947, 2 s.

  Bilag: Arbeidermessa, Øvre Årdal: brev til Årdal Verk om månedlig
      støtte på kr 700, 18. okt. 1947, 1 s. (avskrift av
      27.10.47).

  Bilag: Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: brev til Årdal Verk 
      "Ad.: Overenskomstforhold/Årdal Verk", 23. okt. 1947, 1 s.

  Bilag: Innkallingsbrev av 27. okt. 1947 om Årdal Verk-styremøte
      3. nov. 1947 og med foreløpig program, i alt 3 s.
      Vedlegg: dr. Ginsberg: P.M. om Forskningslaboratorium,
           12. juni 1947, 4 s.
          Ing. LAC: Arbeidsplan for forsøksavdelingen,
           21. okt. 1947, 7 s. med ytterligere vedlegg:
          Ing. LAC: Plan for kombinert framstilling av
           aluminiumoksyd, elementært fosfor og fosforprodukter,
           12. okt. 1947, 5 s. og med budsjettforslag for ett
           års forsøkstid på 1 s.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte 5. nov. 1947, 1 s.
      (avskrift datert 24.11.47).

  Bilag: Industridepartementet v/ industridirektør E. Slåtto: Brev
      til Årdal Verk om "Overdragelse av aksjer til medlemmer i
      Årdal Verks representantskap", 8. nov. 1947, 1 s. (avskrift
      av 1.12.47). Foreslått en aksje til hvert av de åtte
      medlemmene.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte 12. nov. 1947, 1 s.
      (avskrift datert 24.11.47). Revisor Heide til stede.

  Bilag: Referat fra kontrollkomiteens møte 21. nov. 1947, 1 s.
      (avskrift datert 24.11.47). Om ansettelse av revisor.

  Bilag: Årdal Verk v/ adm.dir. Owe: Likelydende følgebrev av 29. nov. 1947
      til LAC og stortingsmann Ivar Norevik, med kopi av hemmelig
      brev av 26. sept. 1947 fra Stortingets presidentskap til
      Regjeringen og videresendt til Industridepartementet og
      derfra til Årdal Verk-styrets formann prof. J. Bache-Wiig
      for mulig uttalelse.
      Det henvises til at Conradi og Norevik utgjorde styrets
      mindretall i oksydsaken, og at de derfor bør holdes
      informert om saksbehandlingen. Deres eventelle kommentarer bes
      stiles til statssekretær Arne Drogseth i Industridepartementet.
      Vedlegg: Stortingets brev av 26. sept. 1947 til Regjeringen,
          1+1 s. og med vedlagt brev fra stortingsmennene
          Haavard Langseth (NKP) og Per Bjørkum (??),
          15. sept. 1947, 3 s.
      LAC angir at han deretter mottok kopi av det "hemmelige"
      brevet den 1. des. 1947; skrevet med blyant på brevets forside.

  Bilag: Foreløpig program for Årdal Verk-styremøte tirsdag
      9. des. 1947, 2 s.
      Vedlegg: "Finansoversikt per 30. november 1947", datert 9. des. 1947
          av T. Braaten, 6 s.
          Oversikt over 37 søkere til salgssjef-stilling,
          udatert (antas 9.?? des. 1947), 4 A3-sider.

  Bilag: LAC: Likelydende følgebrev til Årdal Verk og stortingsmann
      Ivar Norevik, med kopi av eget brev sendt til
      Industridepartementet, 16. des. 1947, 1 s.
      Vedlegg: LAC: Tabellarisk sammenlikning av kalkyle for oksyd
          fra et Bayeranlegg på Årdalstangen med
          årskapasitet 50 000 tonn, og for oksyd kjøpt på
          kontrakt fra Aluminium Union Limited, 5 s.

  Bilag: Innkallingsbrev av 6. jan. 1948 om Årdal Verk-styremøte mandag
      12. jan. 1948 og med foreløpig program, i alt 2 s.
      Vedlegg: Referat fra kontrollkomiteens møte 10. des. 1947, 1 s.
          Oversikt over ymse rør til salgs fra Årdal Verk, 
          9. des. 1947, 1 s.

  Bilag: Årdal Verk v/ Leif Sveaass: brev til LAC (som styremedlem) om
      "Foreløpig finansoversikt per 31. desember 1947", 1 s. med
      vedlegg på 5 s.

  Bilag: Overing. T. Sorteberg, NVE: Forslag til kontrakt mellom Årdal Verk,
      L/L Lærdal Kraftlag og L/L Sognekraft om levering av
      elektrisk kraft, 8. jan. 1948, 4 s. (avskrift datert 16.2.48).
      Bakgrunn: Problem for Årdal Verk at de kanskje ikke kan levere
      avtalt mengde elkraft fra nå og inntil 1/1-1953.

  Bilag: Endelig program for Årdal Verk-styremøte mandag 12. jan. 1948, 2 s.
      Sak #10: Norsk patent nr. 72994 av 19.9.47 om PAl-prosessen, ved
          ing.ene L.A.@Conradi, O.G. Gjøsteen og H. Wesenberg.
          ¨Vil forespørre om Norsk Hydro vil kjøpe dette patentet,
          da L.A.@Conradi overveier å begynne i Hydro 
          (se styremøtet 16. feb. s.å.).

  Bilag: Innkallingsbrev av 2. feb. 1948 om Årdal Verk-styremøte mandag
      9. feb. 1948 og med foreløpig program, i alt 2 s.
      Vedlegg: Endelig program for ÅV-styremøte mandag 9. feb. 1948, 2 s.
      Sak #10: Norsk patent nr. 72994 av 19.9.47 - Hydro har 30.01.48
          meddelt at de ikke vil kjøpe patentet for 7500 kr.
      Antatt vedlegg: Balansekonto pr. 31. desember 1947 (fra
              opprettelsen), datert 7. feb. 1948, 2 s.
      Antatt vedlegg: Finansoversikt pr. 31. januar 1948,
              datert 7. feb. 1948, 5 s.

  Bilag: Årdal Verk v/ dir. D. Efjestad: "Ang.: Overingeniørs Sorteberg's
      forslag av 8.1.48 til kraftleiekontrakt med L/L Lærdal
      Kraftlag og L/L Sognekraft", 31. jan. 1948, 6 s. (avskrift
      datert 16.2.48).

  Bilag: Forhandlingsmøter 4. og 5. feb. 1948 (trykkfeil??: står 1945)
      i Årdal om tariffspørsmålet for Årdal Verk, referat, 3 s.

  Bilag: Årdal Verk v/ adm.dir. Owe: Oversendingsbrev til LAC om PM,
      16. feb. 1948, 1 s.
      Vedlegg: PRO MEMORIA fra Owe til styrets medlemmer om
          "Kraftleveranse til L/L Sognekraft og
          L/L Lærdal Kraftlag", 16. feb., 3 s.

  Bilag: Årdal Verk v/ adm.dir. Owe til styrets medlemmer: PRO
      MEMORIA om "Kontrakt med L/L Sognekraft og L/L Lærdal
      Kraftlag", 5. mars 1948, 1 s.

  Bilag: NVE v/ generaldirektør Fredrik Vogt: Brev til ÅSV "Vedr.:
      L/L Sognekraft", 5. mars 1948, 1 s. pluss kontraktforslag på 2 s.

  Bilag: LAC: Brev til Årdal Verk v/ adm.dir. Owe "Vedr.: Kontrakt med L/L
      Sognekraft og L/L Lærdal Kraftlag", 8. mars 1948, 1 s.
      LAC er enig i forslag av 5.3.48 om kontrakt mellom Årdal Verk og
      de to L/L'ene.

  Bilag: Innstilling fra kontrollkomiteen i ÅSV, 15. mars 1948, 1 s.

  Bilag: Innkallingsbrev av 9. mars 1948 om styremøte og påfølgende 
      representantskapsmøte i Årdal Verk, begge den 15. mars 1948
      i Oslo, 1 s.
      Vedlegg: Program for Årdal Verk-styremøtet 15. mars 1948, 2 s.
      Vedlegg: Forslag til TAPS- & VINNINGSKONTO for perioden
          1. sept. 1946 - 31. des. 1947, datert 4.3.48, 1 s.
      Vedlegg: Forslag til STATUS pr. 31. des. 1947, datert 4.3.48, 1 s.
      Vedlegg: Styrets beretning om selskapets virksomhet fra
          27. juli 1946 (etableringsdato) til 31. des. 1947, 
          foreløpig utkast datert 9.3.48, 2 s.
      Vedlegg: Program for representantskapsmøte 15. mars 1948,
          med vedlagte referater fra kontrollkomiteens møter
          22. jan. 1948 og 26. feb. 1948, i alt 3 s.

  Bilag: Innkallingsbrev av 29. april 1948 om generalforsamling den 
      12. mai 1948 og påfølgende styremøte den 13. mai 1948 
      for Årdal Verk, 1 s.
      Brev av 8. april 1948 om at Årdal Verk-styremøte påtenkt
      16. april blir utsatt til 13. mai. 1948 1 s.
      Program er utilgjengelig?
      Vedlegg: Finansoversikt per 19/2-1948, 6 s.
          Regnskap for Årdal Verk, status pr. 31.des 1947 og
          datert 15.mars 1948, 2 s.

D3. L.A.@Conradi: Diverse mindre skriv - brev, arbeidsplaner, kontrakter og attester, 1947-48.

D3.1 Brev om stillingskontraktene

Bilag: Årdal Verk: "KONTRAKT, utkast til ingeniørkontrakt mellom
      Årdal Verk og en ansatt ingeniør, maskinskrevet, 
      udatert og ikke utfylt, 3 s.
      Relevante kontrakter kan være:
      - Norske Ingeniørforening og Norges Industriforbund:
       Normalkontrakt for ingeniører, Formular A (ferdig trykt), 3 s.
       Vedlagt: Kommentarer til normalkontrakt for ingeniører, 4 s. 
      - Tilsvarende for Formular B.
      - Normalkontrakt for forskere, godkjent av Norges
       teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (ferdig trykt), 4 s.
       Vedlagt: Kommentarer til normalkontrakt for forskere, 2 s. 
      - Normalkontrakt for forskningsoppdrag, godkjent av Norges
       teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd - tilsvarende som
       for forskere.

  Bilag: Årdal Verk ved D. Efjestad: Brev til LAC om at han
      gjør seg kjent med og senere underskriver sin ingeniørkontrakt,
      21. mai 1947, 1 s. og med vedlagt kontraktsforslag på 3 s.
  Bilag: LAC: Brev til Årdal Verk om han nå har satt
      seg inn i utkastet til ingeniørkontrakt (!), 22. mai 1947, 1 s.
  Bilag: Årdal Verk: Brev til LAC om "Endelig Formulering
      av Ingeniørkontrakt" og spesielt ang. oppsigelsestid,
      24. juni 1947, 1 s. og med vedlagt revidert kontrakt på 3 s.
  Bilag: Årdal Verk ved adm.dir. Aage W. Owe: Brev til LAC
      om "Ingeniørkontrakt" med forslag om små endringer, 16. aug. 1947,
      1 s. og med endringsutkast på 2 s.
      Owe mener at innholdet i slike ingeniørkontrakter er vedtatt
      på styremøte i 1946 og med justering i 16.6.47, begge
      gangene med aksept fra styremedlem LAC (!).
  Bilag: Elleve ansatte ingeniører: Brev til Årdal Verk i Oslo om
      "Ingeniørkontrakt", 27. aug. 1947, 5 s.
      inkl. endringsforslag (skrevet av L.A: Conradi)
  Bilag: Elleve ansatte ingeniører: Brev til dir. D. Efjestad ved
      Årdal Verk om "Ingeniørkontrakt", 27. aug. 1947, 1 s. og
      med 5 s. vedlegg om "Ingeniørkontrakter"
      (nesten likelydende av ovenfor, igjen skrevet av LAC).
  Bilag: LAC: Brev til Årdal Verk om "Ingeniørkontrakt",
      der henvises til tidligere brevveksling om feil i slike
      kontrakter, 30. aug. 1947, 1 s.
  Bilag: Årdal Verk ved Leif Sveaass: brev til LAC 
      "Ang.: Ingeniørkontrakt" om at påpekte feil nevnt hans brev av 
      30. aug. 1947 vil bli rettet i de endelige kontrakter,
      5. sept. 1947, 1 s.
  Bilag: LAC: "Utkast til konsulentkontrakt mellom Årdal Verk
      og herr NN", ikke utfylt, 7. okt. 1947, 3 s.
  Bilag: Årdal Verk: Brev til LAC "Vedr. oppsigelse
      av leilighet", 18. des. 1947, 1 s.
  Bilag: Årdal Verk: Brev til LAC om "Formulering i
      ingeniørkontrakt - ansatt som forsøkskjemiker", 19. feb. 1948, 1 s.
  Bilag: LAC: Brev til Årdal Verk "Vedr. Laboratorienes
      arbeidsprogram - administrasjonsordningen - min stilling ved
      verket", 23. feb. 1948, 2 s.
  Bilag: Årdal Verk: Brev til LAC om "Ingeniørkontrakt",
      9. mars 1948, 2 s.
      Vedlagt standardkontrakt for ingeniører, 3 s.
  Bilag: LAC: Brev til Årdal Verk "Vedr. Ingeniørkontrakt",
      24. mars 1948, 2 s.
  Bilag: LAC: Brevutkast til Funksjonærklubben ved
      Årdal Verk om "Min ingeniørkontrakt", håndskrevet, udatert
      men antakelig etter 24. mars 1948, 4 s.
  Bilag: Årdal Verk: Brev til LAC om
      "Ingeniørkontrakt" og fortsatt uenighet om 
      arbeidsoppgaver/stillingsbetegnelse, 12. april 1948, 1 s.
  Bilag: D.Efjestad: Minibrev til LAC om undertegning av ingeniøravtale,
      23. juni 1948, 1 s., vedlagt to eksmpl. a 3 s. med revidert avtale.

      End of story - han var så i USA i to år, sommer 1948 -
      sommer 1950, mest ved University of Washington i Seattle.
D3.2 Annen korrespondanse
  Bilag: Jobbsøknad fra L.A.@Conradi til styret for Årdal Verk og
      der han ber om ca. 3000 kr per år, 10. aug. 1945, 2 s. og med
      to utilgjengelige vedlegg (eksamensvitnesbyrd fra
      1939 om fullført Kjemistudium ved NTH og attest fra
      laboratorieingeniør C. M. Ingeberg).

  Bilag: ... (R.Conradi: mangler det noe imellom her?)

  Bilag: LAC: Brev til styret for Årdal Verk,
      "Vedr.: Framtidig godtgjørelse for foreslått produksjonsprosess", 
      5. sept. 1946, 1 s. og med et håndskrevet "svar" på
      baksiden av dokumentet, 2 s.
  Bilag: LAC: "Kort referat av samtale med ing. Wesenberg
      den 11. sept. 1946" om "Oppfinnelser og patenter gjort av 
      selskapets funksjonærer, før og etter selskapets stiftelse", 1 s.
  Bilag: LAC: Brev til styret i Årdal Verk
      "Vedr.: Sikkerhet for arbeidere og funksjonærer før selskapets
      ordning om trygd og pensjon er vedtatt", 14. okt. 1946, 1 s.
  Bilag: LAC: "Gjensidig overenskomst", interesseerklæring om
      rettigheter ved fosforaluminiumsprosessen ("Conradi-prosessen"), 
      ikke undertegnet forslag, 17. okt. 1947, 1 s.
  Bilag: LAC: "Arbeidsplan for forsøksavdelingen",
      21. okt. 1947, 6 s. pluss 1 s. med budsjett.
  Bilag: Årdal Verk: Brev til LAC "Vedr. Arbeidsplan
      for forsøksavdelingen" med beskjed at den mottatte planen er
      sendt vårt Oslo-kontor for besvarelse derfra, 23. okt. 1947, 1 s.
  Bilag: LAC: Permisjonssøknad av 24. okt. 1947 om å delta i en
      industrikonferanse arrangert av Det norske arbeiderparti,
      7-8. nov. 1947, 2 s.
      Innvilget med påskrift "For at han (dvs. direktøren? - R.Conradi) 
      skal være underrettet, ber han om at du via meg (dvs.
      sekretær Brosum?) sier fra når du reiser og returnerer".
  Bilag: Årdal Verk ved adm.dir. Aage W. Owe: Brev til LAC
      om avslag på studiereise til USA for å arbeide med 
      kombinasjonsmetoder for aluminiumoksyd, 29. des. 1947, 1 s.
  Bilag: LAC: Permisjonssøknad av 22. jan. 1948 om reise
      til Herøya 5.-7. feb. 1948 2 s. Søknad ble innvilget.
  Bilag: Norsk Hydros ingeniøravtale?, udatert.
  Bilag: LAC: Brev til Tennessee Valley Authority om
      mulig besøk, 1. mars 1948, 2 s. og med fem anbefalelsesbrev
      på i alt 5 s. (ett av disse - en fotokopi - er en
      speilvendt "negativ").
  Bilag: Mappe fra Norsk Kollektiv Pensjonskasse: 
      Vedlegg om Pensjonregler m/ justeringer, udatert, 4 s.
      Vedlegg fra Årdal Verk: Pensjonsforslag for Årdal Verk
      (dvs. for alle ansatte ingeniører), 3. mars 1947, 6 s
  Bilag: Årdal Verk: Brev til L.A.@Conradi om innvilget
      permisjon uten lønn fra 15. august 1948 til 15. august 1948
      (feilskrevet - siste skal være 1949??!!), 24. juni 1948, i alt 3 s.

D4. L.A.@Conradi: To dagbøker, 1945-49

D4a. L.A.@Conradi: "Dagbok, bind I, 7/8 1945 - 30/6 1948"
   En blanding av egne notater fra privatsfæen, politisk/tekniske møter,
   ymse planer,
   brevutkast og -avskrifter, tekniske notater (kjemiske ligninger,
   skisse av fullskala oksydfabrikk) o.l.
   Håndskriften er ikke alltid like leselig. :-)
D4b. L.A.@Conradi: "Dagbok, bind II, 1/7 1948 - 1949"
   Mer av det samme.

D5. L.A.@Conradi: "Notat vedrørende PAl-prosessen", Oslo, 6. sept. 1946, 5 s.

Bilag 1: Utkast til patentsøknad, 2 s.
   Bilag 2: Kostnadsoverslag over tre ulike Al2O3-prosesser,
        3 s. (A3-format)
   Bilag 3 Dr. ing. Hans Ginsberg: to PM av hhv. 21. Mai 1946 (Abschrift,
        på tysk, 3 s.) og 22. Mai 1946 (1 s.).
   Bilag 4: Forsøk på oppstilling av en selvkostendeberegning for
        fremstilling av fosfor i Årdalstangen og metafosfat i
        Saudasjøen, Oslo, 1 juni 1946, 7 s.
   (Reidar Conradi: PAl står vel for "Phosphorus Alumina"(?) prosess
   som er LACs forslag til utvidelse av den såkalte Pedersen-prosessen
   for å utnytte mer "norske" råstoffer til fremstilling av alumina,
   dvs. aluminiumsoksyd Al2O3.)

D6. L.A.@Conradi: "Total-utbygging Årdal Verk, Overarbeidelse januar 1947",

 sted: Årdalstangen, 33 s. (inkl. teknisk/økonomiske vedlegg).

D7. L.A.@Conradi: "The Conradi Process for The Production of Phosphorus, Alumina, and Portland Cement", 1950?

udatert (antakelig høst 1949 evt. 1950?), 9 s. + vedlegg.
    Bilag: American Production Figures for 1935 and 1939 of the above
        materials (tittel føyd til i ettertid - R.Conradi),
        3 s. - Table 1, Table 1 - part2, overview diagram.
    Bilag: Preface to Cost Estimates for the Conradi Process, 5 s.
    Bilag: Appendix A - Estimsted Costs for Conradi Process,
        Wilson Dam, Alabama, 2 p.
    Bilag: Appendix B - Estimated Costs for Conventional Phosphorus
        Process, Wilson Dam, Alabama, 2 p.
    Bilag: Appendix C - Estimated Costs for Conradi Process,
        Houston area, Texas, 2 p.
    Bilag: Appendix D - Estimated Costs for Conventional Phosphorus
        Process, Houston area, Texas, 2 p.

D8. L.A.@Conradi and Tore Holth: "Thermal Dissociation of Ankerite", 1952

  Reprinted from Proceedings of The International Symposium On The
  Reactivity of Solids, Gothenburg, 1952, p. 441-451.

D9. L.A.@Conradi, FFI: "Utnytting av Søve-malmene", 1953.

   Særtrykk av Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi, nr. 2,
   s. 11-20, S. T. nr. 1197 (Aas & Wahls boktrykkeri, Oslo, 10+4 s.)
   - en utdyping av et foredrag holdt i Norsk Metallurgisk Selskap
   23. feb. 1953.
   Med "beriktigelse-kommentar" fra Harald Bjørlykke, og gjensvar
   fra L.A.@Conradi, Olge J. Adamson og Harald Bjørlykke (enda en gang).
   (R.Conradi: gjelder Niob-oksyd i Fensfeltet på 6 km2 ved
   Ulefoss i Telemark. PS: her fins også thorium i store mengder.)

D10. L.A.@Conradi og B. Sæther, begge FFI: "Agglomerering av jernslig og koksgrus med kalk og kullsyre", 1954

   Særtrykk av Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi,
   nr. 7, 1954, s. 129-132, S. T. nr. 1265 (Aas & Wahls
   boktrykkeri, Oslo, 4 s.).
   Seksjonsforedrag holdt av Conradi ved det 8. Nordiske
   Kjemikermøte i Oslo året før, den 16. juni 1953.

D11. T. Skjensvold: "A/S Nordag - Teknisk-økonomisk utredning", Oslo, sept. 1945, 70 s.

   Direktør Skjensvold ble oppringt onsdag 9. mai ettermiddag fra
   direktør P. Prebensen i Industridepartmentet med oppdrag å sikre
   videreføring av Nordags mange uferdige anlegg i Norge, så som
   Tyin Kraftverk og produksjonanleggene i Årdal og Saudasjøen.
   Spesielt var det viktig å få kontakt med Nordags
   direktør dr. Hans Ginsberg og andre ledere. Mange slike ble
   kontaktet og var villige til å bli litt lenger i landet for å
   samarbeide med norske myndigheter.
    Nordag ble opprettet som et norsk AS 3. mai 1942, med 70 mill. kr i
   egenkapial. Anslåtte verdier i 1945 var over 1 milliard kr - eller over
   30 milliarder kr med dagens pengeverdi per 2007.
   Nordag sorterte nå under Direktoratet for fiendtlig eiendom.
    Skjensvold ble snart oppnevnt som norsk forvalter/direktør i Nordag.
   Kort tid etterpå ble det oppnevnt et norsk styre med fire medlemmer.

D12. S.B. Steen og C.W. Eger: "Uttalelse om anvendelse av Nordags anlegg ved Saudasjøen og i Årdal", 23. jan. 1946

   Oslo, 35 s.

Dxx. Kort litteraturliste

 [Grønlie 1976] Tore Grønlie: "Årdal Verks oksydavtale med Alcan i 1947",
   Historisk Tidsskrift, Universitetsforlaget, ISSN: 0018-263X,
   nummer 2/1976, 55. bind, 2. hefte, side 139-192,
   English summary s. 193-194.
   Delarbeid til Tore Grønlie: "Statsdrift. Staten som industrieier
   i Norge 1945-1963", 1989, TANO Forlag, ISBN: 82-518-2657-8, 432 s.,
   dr.avhandling i historie ved UiB.

 [Gunvald 1967] Gori Gunvald: "Bjerketun. Psykologens beretning om ti år
   (1952-1962) på en offentlig verneskole for unge piker", Pax,
   Oslo, 329 sider, 1967 (basert på hennes dagbøker).

 [Slagstad 1999] Rune Slagstad: "De nasjonale strategene",
        kapittel om L.A. Conradi, PAX, Oslo, 1998.

 [Tresselt 1968] Dag Tresselt: "Strategi og kontroll i norsk
   aluminiumindustri - Fra teknisk funksjonshemning til
   risikoaversjon", Norges Handelshøyskoles Særtrykk-serie nr. 72 av
   "Bedriftsøkonomen" nr. 3-5-6-7/1968, Oslo, 1968, s. 1-45.
   Til info: Tresselt ble fra 1968 salgssjef på Alnor.

 [Welle-Strand 1935] Erling Welle-Strand m.fl.: "Studentene fra 1935 -
   Biografiske opplysninger, statistikk og artikler
   samlet til 25 års jubileet i september 1960", 562
   sider, forlag??, Oslo, 1960. 

- reidar

cc: sven.conradi@c2i.net, mocon@online.no
cc: conradi@idi,ntnu.no


Reidar Conradi
Last modified: Fri Sep 14 21:10:14 MEST 2007

This file: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/la-conradi/la-conradi-arkiv-27aug07.html