Mer i kassen for IT-fagene?, innlegg i Universitetsavisa 26. april 2001

av Reidar Conradi, IDI, NTNU.

Jeg henviser til en artikkel i Universitetsavisa 8.3.2001 med tittelen "Mer penger i kassen for IT-instituttene?". Her står en interessant tabell over antall studenter og antall ansatte ved NTNUs elleve fakulteter. Imidlertid stusser jeg litt, da studenttabellen summerer til totalt antall studenter ved NTNU, dvs. 18 668. Men NTNU og andre universiteter skal i fremtiden gis undervisningsbudsjetter etter antall antall heltidsstudenter, målt i enheter av 20 årlige vekttall med bestått eksamen -- dvs. undervisningsproduksjon. Da synker summen for NTNU til 11 232 (?) heltidsstudenter.

Det hadde også vært interessant om Universitetsavisa kunne oppgitt antall heltidsstudenter som ovenfor og antall fulltids faglærere (der II'ere teller 20%) ved de ulike institutter og fakulteter ved NTNU. Jeg kan bidra med følgende tall fra NTNU og UiO for år 2000:

>
Enhet Antall heltidsstud. Antall fulltidslærere Student:lærer-forhold
IDI, NTNU 1125 33 34:1 !!
Bygg/miljø-fak., NTNU 400 56 7:1
Informatikk, UiO 620 43 14:1
Fysikk, UiO 140 60 2,3:1

Vi kan legge til at IDIs studentmasse vil øke til 1800 heltidsstudenter per år i 2004 pga. økt studentopptak siden 1997. Videre mottar Fysikk-instituttet i Oslo 25 mill. kr per år i FoU-støtte fra Forskningsrådet, mens Informatikk-instituttet der får det halve.

Disse forhold går igjen over hele landet: data- og IT-fagene er sterkt underfinansiert i forhold de andre real- og teknologifagene. Så universitetene og Forskningsrådet i Norge har en stor omfordeling foran seg.

Sist endret 1. mai 2001, Reidar Conradi