Forelesningsplan for Del 2: Datamaskiner.
SIE4005 Digitalteknikk og datamaskiner, høsten 2002
Foreleser: Snorre Aunet
(Sist oppdatert 18-November-2002 23:16 )

Oversikten nedenfor viser planlagt tempo for forelesningene. Referanser i klamme-paranteser [slik] nedenfor er viktige i faget. Referanser i doble-paranteser ((slik)) er med for spesielt interesserte og er ikke en del av pensum.

Trykkfeilliste for Mano&Kime boka (2nd edition (2000) og 2nd edition updated(2001)). .

Tirsdag 1/10 i F1

Introduksjon og motivasjon til datamaskindelen av faget. Register overføringer, mikro-operasjoner, datavei, aritmetiske og logiske operasjoner. Multiplekser- og buss- basert dataoverføring.  Mano&Kime (M&K) kap. 7.1-7.6 Foiler for forelesning: PDF . Foiler fra forelesning, 9 per side (PDF)

Onsdag 2/10 i F1 Lager (minne) overføringer, utførende enhet, aritmetisk/logisk enhet (ALU), skifter, register-fil. Kort introduksjon til styreenhet og styreord (Eng. control unit). M&K kap. 7.5-7.11. Foiler for forelesning: PDF
Tirsdag 8/10 i F1 Mer om styreenhet og styreord, samlebåndsprinsippet (Eng. pipeline). Algoritmiske tilstandsmaskiner (ASM). Binær multiplikasjon. Konstruksjons-eksempel, enkel multiplikator. Styreenhet, prinsipp og realisering. M&K kap. 8.1-8.4, [ark om ASM og timing diagram]  Merk at 8.5 og 8.6 ikke er pensum. Foiler fra forelesning (PDF). . Foiler fra forelesning, 9 per side (PDF)
Onsdag 9/10 i F1 Konstruksjons-eksempel, enkel multiplikator (forts.). Mikroprogrammert styreenhet, mikroprogrammering. Enkel datamaskinarkitektur. Instruksjons-sett arkitektur (ISA).M&K kap. 8.4-8.8 Merk at 8.5 og 8.6 ikke er pensum. Foiler fra forelesning (PDF) . Foiler fra forelesning, 9 per side (PDF)
Tirsdag 15/10 i F1 En-sykel datamaskin. Fler-sykel mikro- programmert styreenhet. Mikroprogrammering. Pipelining M&K kap. 8.9 - 8.11. . Foiler fra forelesning, 9 per side (PDF) Revidert fig.8.30 er forklart i trykkfeil liste side 4.
Onsdag 16/10 i F1 Styring av "pipelined" prosessor. Maskinkode og assemblerkode. Operand adressering, adresseringsarkitektur og adresseringsmodi. Stakk, push og pop. RISC vs. CISC. Register-sett. Data-overføring og -manipulering. IO. Flyttall. M&K kap. 9.1-9.7 . Foiler fra forelesning, 9 per side (PDF), OBS: "Trykkfeil" i progr. koder rettet 16/10 kl. 12:20 ((Litt mer stoff om flyttall finner du både her og der. Om Java med IEEE-754 flyttal)) ((En hel lærebok om stakkbaserte datamaskiner)).
Tirsdag 22/10 i F1 Litt mer om flyttall. Program-kontroll instruksjoner, status-register, avbrudd, prosedyrekall. MK- RISC og assembler-eksempel. M&K kap. 9.8-9, kap. 10.3 (f.o.m. side 542 til "Datapath organization" side 546) . Foiler for forelesning, 9 per side (PDF). [MK-RISC reference card]
Onsdag 23/10 i F1 Inndata/Utdata (I/U) (Eng. IO). Virkemåte for tastatur, skjerm og harddisk. IO-grensesnitt, "handshaking". . Seriell kommunikasjon, asynkron og synkron overføring.  MK-RISC eksempel nr. 2 ("baklykt") M&K kap. 11.1-11.3 Foiler for forelesning, 9 per side (PDF).
Tirsdag 29/10 i F1 Universal Serial Bus (USB). Avbrudds-styrt overføring, DMA og IO-prosessorer. Lagerhierarki og oppbygging, lokalitet. Hurtigbuffer (Eng. cache), . Foiler for forelesning, 6 per side (PDF). M&K kap. 11.4-9, 12.1 (("USB explained", USB.org )) (("Build Your Own PC" og "Illustrated guide" ))
Onsdag 30/10 i F1 Gjesteforelesning om mikrokontrollere fra Atmel Norway, 10:15-11. Dr. Gaute Myklebust forteller om mikrokontrollere (små mikroprosessorer) og anvendelser. Foiler for gjesteforelesning, 6 per side (PDF). Hurtigbuffer forts. Virtuelt lager, adresse-rom, translation lookaside buffer.   M&K resten av kap. 12. . Foiler for forelesning, 9 per side (PDF).. ((The Virtual Museum of Computing)) 

Fag SIE4005 | ntnu.fim.idi.sie4005  | Trykkfeil i M&K2000 boka | PC-webopaedia | Datamaskingruppa IDI | IDI | Lasse Natvig


Aksesser siden 2/10-00: ******