5. GRUPPE FOR PROGRAM-/SYSTEMUTVIKLING

Gruppen for program- og system-utvikling (SU) ledes av professor Reidar Conradi, og består i dag av fire faste vitenskapelig ansatte, 1 forsker og totalt 7 dr.ing.-studenter (2 stk. utenfor IDI).

Hovedmålet for vår forskning kan formuleres som "forbedring av programvare kvalitet gjennom å gi bedre støtte for selve programvareutviklingsprosessen". Konkrete forskningsområder:

Vi deltar for tiden i tre ESPRIT-prosjekter: CMEX, PROMOTER og RENAISSANCE. Vi har i tillegg et lokalt prosjekt, EPOS, som en felles basis for mye av vårt arbeid. SU-gruppa deltar nå i to nasjonale prosjekter SPIQ (Software Process Improvement for better Quality) og CAGIS (Cooperating Agents in Global Information Space).

Oppgavene er hentet fra følgende delemner:

 1. Konfigurasjonsstyring (CM) og prosessmodellering (E3).
 2. RENAISSANCE relaterte oppgaver (REN). RENAISSANCE er et ESPRIT prosjekt hvor man forsker på metoder for reengineering av gamle anerkjente systemer (banksystemer o.l.). Partnere i RENAISSANCE er debis Systemhaus, Telesoft, Engineering, CAP SESA, CAP Gemini Innovation, Intecs Sistemi, SINTEF og Lancaster University.
 3. CAGIS (Cooperating Agents in the Global Information Space) relaterte oppgaver (CAGIS). Se egne oppgaver.
 4. SPIQ (Software Process Improvement for better Quality, 1997-2001) relaterte prosjekter. SPIQ er et nasjonalt prosjekt som ser nærmere på hvordan man kan oppnå bedre programvarekvalitet ved bedre programvareprosesser. Partnere i SPIQ er Fjellanger Widerøe, Alcatel, BDC, Computas, Ericsson, MaXware, NFT-Ericsson, Normarc, Spacetec, Storebrand, Sysdeco, Tandberg, Taskon, Telenor FOU, NR/UiO og SINTEF/NTNU.
 1. Programmeringsspråk (SPRÅK): transformasjon, analyse, oversetting, strukturell kompleksitet, automatisk konstruksjon av programmer.
 2. Diverse (DIV)

De fleste oppgavene kan "justeres" etter en nærmere forhandling med veileder/faglærer, og utvides mot diplom og evt. kombineres med sommerjobb ved IDT/SU-gruppen. Det er antatt 1-2 studenter per oppgave, hvis ikke annet er sagt.

Kjøreomgivelser: SunOS og MS Windows.

Det kan komme flere oppgaver enn det som er gjengitt nedenfor og noen oppgavetekster kan bli forandret. For oppdatert informasjon om SU-gruppas diplomoppgaver se egen side.

5.1 Systemmodellering av distribuerte systemer (REN)

Denne oppgaven går ut på å studere og prøve ut hvordan eksisterende metoder og vertøy kan brukes til å modellere distribuerte systemer. Oppgaven kan ta utgangspunkt i applikasjoner som er beskrevet i RENAISSANCE prosjektet som case-study for distribuerte systemer.

Antall studenter: 1-3

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Andreas Brendstuen

5.2 Bruk av middleware til reengineering (REN)

Denne oppgaven går ut på å studere middleware og bruken av slik teknologi i reengineering. Middleware er en stadig voksende teknologi som kan brukes til å binde sammen applikasjoner med andre applikasjoner, databaser, internett osv. Oppgaven vil først innbefatte et studie av ulike typer middleware, implemenasjoner av disse og verktøystøtte for disse. Så skal det foretas en evaluering av hvordan ulike typer middleware kan brukes i reenginering.

Antall studenter: 1-3

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Andreas Brendstuen

5.3 Kostnadsmodell for reverse engineering (REN)

Denne oppgaven går ut på å finne fram til en kostnadsmodell (pris, risiko etc) for reverse engineering. En slik kostnadsmodell vil brukes til å beregne kostnader knyttet til reverse engineering av en applikasjon ut ifra en kjente data om applikasjonen. Videre skal det implementeres et innfyllingsskjema (html-form) og beregningsprogram (cgi/Java) av kostnadsmodellen v.h.a. internett-teknologi (html-kode,cgi-script og eventuelt Java).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Andreas Brendstuen

5.4 Erfaringsdatabase vha. WWW på NOVIT (SPIQ)

Oppgaven tar utgangspunktet fra en diplomoppgave som implementerer en forenklet registrator og analysator av prosessendringer. Dette systemet vil tilpasses etter NOVITs konkrete behov.

(Reservert for Bent Ingebretsen)

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

5.5 Studie av kvalitetsikrings- og prosessforbedringsmodeller (SPIQ)

Oppgaven vil lage et sammendrag av eksisterende modeller rundt kvalitetsikring og prosessforbedring innen programvareutvikling. Det kan nevnes TQM, CMM, QIP, ISO-9001, SPICE, osv. En felles klassifisering som evalueringsgrunnlag kan tenkes å utarbeides.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

5.6 Studie av inspeksjons- og estimeringsteknikker (SPIQ)

Oppgaven dreier seg om å studere eksisterende teknikker for inspeksjon eller gjennomgang av dokumenter som er utviklet under utviklingslivsyklus og ulike estimeringsmetoder. Det forventes å fremlegge en diskusjon og en evaluering av de teknikkene.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

5.7 Feltstudie rundt estimeringskapabilitet (SPIQ)

Oppgaven er nært tilknyttet til en av SPIQ-bedriftene Telenor og Cap Computas. Kandidaten forventes å foreta en grov evaluering av prosesstatus samt å skaffe til veie bedriftens evne til å estimere sine utviklingsaktiviteter og iverksette kvalitetsikringsaktiviteter (dvs. inspeksjon, strukturert gjennomgang).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

5.8 Feltstudie rundt inspeksjon(SPIQ)

Oppgaven går ut på å studere hvordan hvor godt og hva slag innvirkning inspeksjoner av SPIQ-bedrifter har. Man skal prøve å redegjøre om forholdet mellom hvor stor inspeksjons innsats som er utført og gevinst ved produktkvalitet (antall feil funnet).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

5.9 Kvalitets- og prosjektmodeller installert på internett (SPIQ)

Denne oppgaven går ut på å installere firma's kvalitets- og prosjekthåndbøker på WWW. I tillegg skal data og informasjon fra disse WWW-håndbøkene koples til en erfaringsdatabase. Oppgaven er knyttet til Telenor Fou i Bodø.

(Reservert Atle Brekke)

Faglærer: Reidar Conradi

5. 10 Prosessmodellering ved hjelp av Web (SPIQ)

Denne oppgaven går ut på å forsøke å generalisere eksisterende prosjekt- og kvalitetshåndbøker på Web i en prosessmodell. Denne skal brukes for opplæring, analyse og utførelse.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

5.11 Validation of a software process modeling system (E3)

E3 is a software process modeling system that has been designed and implemented to fulfill the following main requirements: process understanding, process reuse, process analysis, and easiness of use. E3 has been implemented in Java, it can be down loaded from http://www.polito.it/~letizia/e3.html and can run on every platform that supports the Java language. The E3 PML is an object oriented language extended with associations that offers both a graphic syntacs and a textual one.

The purpose of this Msc thesis will be that of validating the E3 system with respect of its requirements. The plan of the thesis work is concrete: process understanding, process reuse, process analysis and easiness of use are quality factors that can be decomposed into simpler attributes that can be measured (either in a subjective or objective way) and evaluated. Other process modeling systems are now available. The evaluation will have to take into account these other systems.

Concrete plan: Month 1: Study of the E3 system, and other available PM systems. Month 2: Design classification of quality factors into attributes and methods to measure them. This may include the design of bench mark process models or the adaptation of existing ones. Month 3: Run benchmarks and collect measures. Month 4: Collect and present results, write validation report.

Antall studenter: 1-2

Veileder: Maria Letizia Jaccheri.

Faglærer: Reidar Conradi

5.12 Web Integration of a software process modeling system (E3)

Intro: see above, where the E3 system runs as a Java application. The purpose of this thesis will be that of transforming the Java application in a Java applet in a way that can run distributely over the network. Before implementing the change, the candidate will have to study and understand the design choices of other web based process modeling systems (e.g., Endeavors http://www.ics.uci.edu/pub/endeavors) and design the proposed change that will take into account distribution, security, and layout of documents.

Concrete plan: Month 1: Study of the E3 system, and other available web based PM systems. Month 2: Design change. Month 3: Implement. Month 4: Test and validate.

Antall studenter: 1-2

Veileder: Maria Letizia Jaccheri.

Faglærer: Reidar Conradi

5.13 Automatisk konstruksjon av programmer (SPRÅK)

Algoritmer for automatisk konstruksjon av programmer har på 90-tallet blitt et aktivt forskningsområde innen kunstig intelligens. Ideen er at ufullstendig informasjon om et ønsket program, f.eks. et antall input/output-par eller et kriterium for hva som er et "godt program", gjør at en algoritme kan søke seg fram til en løsning -- det ønskede programmet -- i et rom av mulige programmer.

Det er to hovedteknikker innen kunstig intelligens som er relevante for automatisk programkonstruksjon:

Mulige tema for oppgaver:

 1. Systematiske algoritmer for konstruksjon av funksjonelle programmer med spesiell vekt på bruk av kunnskap om datastrukturer og operasjoner på disse.
 2. Genetiske algoritmers relevans for automatisk programkonstruksjon når programmers oppbygning og tilgjengelig kunnskap om programrommet og programkonstruksjon er ikke-triviell. (Et skritt i denne retningen er s.k. genetisk programmering.)

Ulike oppgaver kan formuleres (teoretisk, praktisk, 1 eller 2 studenter) -- ta kontakt med veileder!

Veileder: Bjarte M. Østvold

Faglærer: Øystein Nytrø

5.14 Strukturanalyse og visualisering for Java (SPRÅK)

Vedlikeholdbarhet er et meget viktig aspekt ved programvarekvalitet. En erfaring er at tiden som brukes til vedlikehold (endring og retting) hovedsakelig går med til å lokalisere hvor vedlikeholdet skal gjøres, og å forstå hvilke konsekvenser og bivirkninger en endring vil få. Objekt-orienterte språk tillater kompliserte avhengigheter (mange former, dynamikk, komplekse navneromsregler). Det er dermed viktig med verktøy for å få oversikt over avhengighetene, både ved første gangs programkonstruksjon og ved senere vedlikehold.

Strukturmetrikker forsøker å tallfeste strukturelle egenskaper ved et programsystem. Metrikker inngår ofte som en del av kvalitetkontrollen i programvareproduksjon og brukes til å styre utviklingsprosessen og å estimere kostnader i senere faser (endringer, vedlikehold etc.) av programmets levetid, dvs. indirekte tallfeste kvalitets-egenskaper ved programmet.

Oppgaver som er aktuelle er:

Oppgaven(e) vil bli spesifisert nærmere etter avtale.

Antall studenter: 1-2

Verktøy: Ferdige parsere, VRML, Java, (Prolog).

Veileder og faglærer: Øystein Nytrø

5.15 Induksjon for kunnskapsforvaltning (DIV)

Intranett, erfaringsdatabaser og prosesstyringsverktøy er eksempler på databaserte hjelpemidler som er i ferd med å bli viktige verktøy for kunnskapslagring, -spredning og -forvaltning i bedrifter som lever av å selge kunnskap. Det er interessant å studere hvordan induksjonsmetoder kan brukes for å trekke ut, systematisere og abstrahere forskjellige former for kunnskap fra informasjonen som lagres og flyter i slike verkøy.

Oppavene vil bli utført som del av et større prosjekt og involverer forskjellige typer bedrifter. Oppgaven både undersøke muligheter, praksis i bedriftene eller være rettet mot konkrete løsninger.

Antall studenter: 1-2

Veilder hos eksempelbedrift.

Faglærer: Øystein Nytrø

5.16 Induktiv logikkprogrammering brukt for å styre datagruvedrift (DIV)

Induktiv maskinlæring og datagruvedrift har et stort anvendelsesområde. En rekke oppgaver er mulige innenfor data(base)analyse, medisin og programinduksjon. De analyseverktøyene vi har tilgang til, eller laget, lokalt, og erfaring i å bruke, danner et naturlig utgangspunkt. Det er mulig å videreføre pågående, lokalt, arbeide innen bruk av logikkbasert indukasjon innen spesielle

Oppgaven(e) vil bli spesifisert nærmere etter avtale.

Les mer om datagruvedrift og maskinlæring:

http://www.comlab.ox.ac.uk/oucl/groups/machlearn/ilp.html#applications

http://info.gte.com/~kdd/

http://www.cs.bham.ac.uk/~anp/TheDataMine.html

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Øystein Nytrø

Veiledere fra andre fagmiljøer ved NTNU

5.17 Oppgaver innen kompilatorteknikk/programmeringsomgivelser (SPRÅK)

Innenfor dette området er det mange muligheter for oppgaver fra industrien:

Noen eksempler:

Verktøy (oversettere, optimalisering, omgivelser) for mikrokontrollere (RISC-prosessorer) (ATMEL, jfr: http://www.atmel.com/atmel/news/19960116.html)

Robotprogrammering (oversettere, nye språk, omgivelser). (TTS Technology)

Oppgaven(e) vil bli spesifisert nærmere etter avtale.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Øystein Nytrø

Veiledere fra aktuelle bedrifter.

5.18 Analysis of data from the programming methodology course (DIV)

During the spring semester a data material was gathered from the deliveries of the 52 groups in the 45012 Programming Methodology course at NTNU. The data material contains different aspects of system development (time used for system correction, time used for making modifications, information about modified classes, expert evaluation of the programs and design etc). The goal of the project is systematizing the data and finding relationships between different characteristics. It is assumed that analysis of data will be done by using different methods and tools (including knowledge discovery tools).

Faglærere: Mihhail Matskin, Reidar Conradi

5.19 Innføring av Forbedret Prosess for Programvare Estimering, SPIQ

Bakgrunn: Ericsson Radar har en vel innarbeidet prosess for estimering av omfang av programvareutviklingsprosjekter. I vårt kontinuerlige forbedringsprogram har vi definert et behov for å forbedre denne prosessen ved hjelp av måling, risikoanalyse og gjenbruk. Ericsson Radar deltar i SPIQ (Software Process Improvement for better Quality) sammen med andre norske bedrifter og forskningsinstitutter. SPIQs målsetning dekker våre målsetninger med prosjektet FoPPE.

Mål:

forbedret estimeringsmodell som inkluderer risikoanalyse og gjenbruk

erfaringsdatabase for kontinuerlig forbedring av estimeringsmodellen

Prosjektbeskrivelse:

 1. Identifisere krav til forbedret estimerings- og målemodell
 2. Definere modell
 3. Innføre kommersiell målemodell (GQM, etc.)
 4. Opprette erfaringsdatabase for forbedring av estimeringsmodell
 5. Innsamling av data fra gjennomførte prosjekter
 6. Utprøving av modell i et pilotprosjekt
 7. Evaluering og sluttrapport

Kontaktpersoner Ericsson: Eivind Madsen, tlf.: 69 21 41 51, email: em@edh.ericsson.se

Kontaktpersoner SINTEF: Tor Stålhane

Faglærer: Reidar Conradi

5.20 HiCoV (CM)

Denne oppgaven har til hensikt å lage et verktøy for høynivå versjonering som et overbygg på et eksisterende versjoneringssystem. En del av oppgaven vil være å studere versjonering og den andre delen vil bestå av å implementere et verktøy som støtter høynivåversjonering. Dette verktøyet skal ha en grafisk brukergrensesnitt (GUI).

Antall studenter: 1-3

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Bjørn Munch

EKSTERNE OPPGAVER

5.21 Videreføring av Spinner prosjektet (DIV)

Denne oppgaven er en videreføring av Spinner prosjektet (høstprosjekt'96). Fokus i oppgaven er optimalisering av kommunikasjon mellom klient og tjener, sikkerhet i internett applikasjoner.

Foreslå og teste ut arkitekturendringer for oppnåelse av tilstrekkelig ytelse i slike applikasjoner. Spinner prosjektet har kommet langt både i kompetanse oppbygging rundt dette området og i implementasjon av faktisk løsning.

Antall studenter: 1-2

Faglærer og veileder: Reidar Conradi

Oppdragsgiver: Sysdeco A/S

5.22 Forbedring av prosesser rundt utsendelser og leveranser (CM)

Denne oppgaven er en videreføring av diplomoppgaven til Stein Hjertås, med fokus på forbedring av prosessene rundt utsendelser og leveranser, integrering av supportsystem og ordresystem. Dette vil involvere noe analysearbeid, noe er gjort allerede av oss og av Stein, utarbeidelse av forslag til nye rutinebeskrivelser/forbedring av eksisterende, samt implementasjon av datasystem for støtte av prosessen - dette bør være basert på de systemene vi bruker i dag.

Antall studenter: 1-2

Faglærer og veileder: Reidar Conradi

Oppdragsgiver: Sysdeco A/S

5.23 Optimal framstilling av dialog modeller (SPRÅK)

Denne oppgaven går ut på utrede optimal framstilling av dialog modeller, hva bør visualiseres direkte, hva bør aksesseres via egne dialoger, etc. I dag har Systemator en hierarkisk uttrykksform for sine dialogmodeller, dette synliggjor nøsting, og arv av egenskaper, men skjuler faktisk utseende. Her kan det våre ønskelig med alternative representasjonsformer for bedre visualisering av alignment, fysisk plassering, utseende og utstrekning av dialogkomponent. Utredningen bør vurdere fordeler ved de forskjellige framstillinger og gi anbefalinger på hva slags tilpasninger som bør gjøres i Systemator produktet.

Antall studenter: 1-2

Faglærer og veileder: Reidar Conradi

Oppdragsgiver: Sysdeco A/S

5.24 Konfigurasjonsstyring for en utviklingsenhet (CM).

Arbeidet vil være knyttet til utviklingsenhetens forbedringsteam innen dette området.

Forventet resultat: CM-plan for enheten

Utprøving av CM-verktøy (ClearCase)

Sluttrapport

Aktuell for 1 studen.

Kontaktperson: Ericsson AS, Mari Jahrsengene

Faglærer: Reidar Conradi

5.25 Architectural Recovery for Product Families (CM)

Software architectures describe the overall system structure of software systems. This includes the organisation of a system into components and connectors, the global control structure, the physical distribution and other structural issues. A typical case in the industry is the development of similar but not equal products, that form a family of systems. Each family member has its own software architecture that is often not explicitly described. ABB Corporate Research is currently participating in the ESPRIT project ARES (Architectural Recovery for Embedded Software ) together with other industrial and university partners (http://hpv17.infosys.tuwien.ac.at/Projects/ARES/). We are mainly active in the task of architectural recovery that extracts the architecture of family members. The task in the 'hovedoppgave' would be the recovery of the 'general' architecture of the product family.

Contact Person: Wolfgang Eixelsberger, ABB Corporate Research , email wolfgang@nocrc.abb.no

Phone +47 6684 3343

Faglærer: Reidar Conradi

5.26 Gjenbruk av distribuert systemløsninger (CM)

Denne oppgaven går ut på å studere hvordan distribuerte systemløsninger eller deler av disse kan gjenbrukes i nye prosjekter. Prosjektet vil være knyttet til Novit (Trondheim).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Pål Skyberg

5.27 Internett sikring (DIV)

Denne oppgaven går ut på å studere sikkerhet ved internet banking for bedriften Novit (Trondheim). Oppgaven vil være et studie hvor man skal komme fram til forslag til hvordan man kan tilby en sikker banktjenste via internett.

(Reservert Tom Nordlie)

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Bernt Marius Johnsen (Novit)

5.28 Analyse av høynivåspråk (SPRÅK)

Sysdeco holder på å utvikle et nytt språk som skal være syntaktisk likt "Microsoft Popular Language", i dag er dette Basic, men Java kan tilrive seg en posisjon også her.

Denne oppgaven går ut på å analysere dagens høynivå programmeringsspråk (Sysdul), og foreslå Basic/Java inspirert konkret syntaks for dagens språk samt å beskrive nødvendige utvidelser innen samme språk for objekt orienterte konstruksjoner.

Antall studenter: 1-3

Faglærer og veileder: Øystein Nytrø

Oppdragsgiver: Sysdeco A/S

5.29 Syntaksbeskrivelse av Sysdul (SPRÅK)

Denne oppgaven går ut på å beskrive konkret syntaks for et objekt basert (kanskje et objekt orientert) Sysdul inspirert av Basic syntaks.

Antall studenter: 1-3

Faglærer og veileder: Øystein Nytrø

Oppdragsgiver: Sysdeco A/S

5.30 Occam virtuell maskin

Det parallelle språket occam er basert på CSP-modellen definert av Tony Hoare. Hovedimplementasjonen av språket var på INMOS' (nå SGS-Thomson (ST)) Transputer, en spesiell CPU, konstruert for å kunne lage parallelle maskiner og kjøre parallelle programmer. Universitetet i Kent har tilgang til ST sin siste versjon av kompilatoren, og har implementert flere oversettere fra transputer assembler-kode og "scheduler" til tilsvarende på andre maskiner. Dette systemet kalles (KRoC for "Kent Retargettable occam Compiler) som gjør at occam-programmer kan kjøre effektivt på mange andre maskinarkitekturer.

Oppgaven består i å studere semantikken og pragmatikken i et sikkert parallellt språk og å spesifisere og implementere en virtuell occam-maskin på en Texas Instruments DSP (TIC32) ved å modifisere KRoC.

Hvis finansieringen går i orden, er det planlagt et to ukers opphold i Kent som en del av arbeidet.

Les mer om occam på http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/occam.html, om Kent sin oversetter på http://www.hensa.ac.uk/parallel/occam/projects/occam-for-all/kroc/index.html

Antall studenter: 1-2

Veiledere: Øyvind Teig, Autronica og Peter H. Welch, Univ. i Kent.

Faglærere: Øystein Nytrø og Jan Anders Mathisen

5.31 JAVA used in distributed applications (div)

Goal: To dynamically increase and reduce functionality during run-time in an embedded system.

Description: Embedded systems connected to a central control system by high speed communication network are running different types of applications. The smallest implemented part of the application is the one fulfilling the hard real-time requirements. It has to run all the time reacting immediately when an incident occurs. The increasing part of the application is of management type not requiring real-time behavior. It is not needed to be stored in the embedded system using costly memory all the time. Instead imagine that software to be used for doing a special tasks could be downloaded when needed. This could be application blocks as "system upgrad", "fault localization", "diagnostics", "test ports",etc. For preparing for the future standardized JAVA Aplets should be used.

Contact person: ABB Corporate Research, Trond Løkstad (+47 6684 3419)

Veileder: Jens Otto Larsen

Faglærer: Reidar Conradi

5.32 INTELLIGENTE AGENTER I DISTRIBUERTE VIRITUELLE OMGIVELSER

Telenor FoU, har i de siste årene utviklet et rammeverk for utvikling av distribuerte objekt-orienterte "Virtual Reality" applikasjoner. Bruksområdene er samhandling og kommunikasjon over telenettet. Rammeverket er utformet som et cross-platform (PC/UNIX) C++ API, basert på OpenGL for rask utvikling av et bredt spekter av applikasjoner. I forhold til sammenlignbare systemer er systemet raskere og utnytter nettverket bedre.

Vi er interessert i å studere muligheten dette gir for nye former for samhandling menneske-menneske og menneske-maskin. I den sammenheng vil vi foreslå en diplomoppgave som tar for seg mulighetene for å kombinere den virituelle opplevelsen av tilstedeværelse med AI-teknikker for å skape intelligente agenter i disse omgivelsen i form av intelligente guider, rådgivere (informasjonsleverandører) o.l.

Kontaktperson: Espen Ottar, Telenor FoU, tlf: 63 84 88 14 (A), email: Espen.Ottar@fou.telenor.no

Faglærer: R. Conradi / T. Hallgren