GRUPPE FOR PROGRAM-/SYSTEMUTVIKLING

Gruppen for program- og system-utvikling (SU) ledes av professor Reidar Conradi, og består i dag av fire faste vitenskapelig ansatte, 1 forsker og totalt 7 dr.ing.-studenter (2 stk. utenfor IDI).

Hovedmålet for vår forskning kan formuleres som "forbedring av programvare kvalitet gjennom å gi bedre støtte for selve programvareutviklingsprosessen". Konkrete forskningsområder:

Vi deltar for tiden i tre ESPRIT-prosjekter: CMEX, PROMOTER og RENAISSANCE. Vi har i tillegg et lokalt prosjekt, EPOS, som en felles basis for mye av vårt arbeid. SU-gruppa deltar nå i to nasjonale prosjekter SPIQ (Software Process Improvement for better Quality) og CAGIS (Cooperating Agents in Global Information Space).

Oppgavene er hentet fra følgende delemner:

  1. Konfigurasjonsstyring (CM) og prosessmodellering (E3).
  2. RENAISSANCE relaterte oppgaver (REN). RENAISSANCE er et ESPRIT prosjekt hvor man forsker på metoder for reengineering av gamle anerkjente systemer (banksystemer o.l.). Partnere i RENAISSANCE er debis Systemhaus, Telesoft, Engineering, CAP SESA, CAP Gemini Innovation, Intecs Sistemi, SINTEF og Lancaster University. Webadresse til Renaissance prosjektet er: http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/cseg/projects/renaissance/RenaissanceWeb/
  3. CAGIS (Cooperating Agents in the Global Information Space) relaterte oppgaver (CAGIS). Se egne oppgaver.
  4. SPIQ (Software Process Improvement for better Quality, 1997-2001) relaterte prosjekter. SPIQ er et nasjonalt prosjekt som ser nærmere på hvordan man kan oppnå bedre programvarekvalitet ved bedre programvareprosesser. Partnere i SPIQ er Fjellanger Widerøe, Alcatel, BDC, Computas, Ericsson, MaXware, NFT-Ericsson, Novia Aviation, Spacetec, Storebrand, Sysdeco, Tandberg, Taskon, Telenor, ISI, Hand-EL, FOU, NR/UiO og SINTEF/NTNU. Webadressen til SPIQ-prosjektet er: http://www.idi.ntnu.no/~spiq
  5. Programmeringsspråk (SPRÅK): transformasjon, analyse, oversetting, strukturell kompleksitet, automatisk konstruksjon av programmer. Pga. at Øystein Nytrø er i Australia for tiden, vil det ikke være oppgaver som går under denne kategorien.
  6. Diverse (DIV)

De fleste oppgavene kan "justeres" etter en nærmere forhandling med veileder/faglærer, og utvides mot diplom og evt. kombineres med sommerjobb ved IDT/SU-gruppen. Det er antatt 1-2 studenter per oppgave, hvis ikke annet er sagt.

Kjøreomgivelser: SunOS og MS Windows.

Det kan komme flere oppgaver enn det som er gjengitt nedenfor og noen oppgavetekster kan bli forandret.

Her kommer liste over email-adresser til veiledere og faglærer:

1 Videreføring av interaktiv multimedia håndbok (REN)

Denne oppgaven går ut på å videreutvikle demonstratoren som ble laget i vårprosjekt 1998. Oppgaven vil i hovedtrekk gå ut på å se nøyere på hvordan den interaktive håndboken kan støtte Renaissance metoden best mulig, og lage en komplett demostrator av systemet med støtte for workflow.
Oppgaven er reservert for Morten Simonsen.

Antall studenter: 1-4

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge Wang

2 Utprøving av Renaissance-metoden på Telenor NOVIT (REN)

Denne oppgaven går ut på å bruke Renaissance-metoden for reengineering av gamle systemer på ett test-case fra Telenor NOVIT. Oppgaven vil være en evaluering av bruk av Renaissance- metoden for et virkelig prosjekt. Studenten kan også komme med forslag til forbedringer av Renaissance-metoden.

Antall studenter: 1

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge Wang

3 Inspeksjon: Teori studie av stat-of-the-art (SPIQ)

Inspeksjoner er en mye brukt teknikk for å finne feil i ulike typer produkter i fb.m. programvareutvikling. Oppgaven går ut på å gjøre et litteratursøk for å lage en oversikt over ulike typer inspesjoner og deres sterke og svake sider. Oppgaven kan evt. kombineres med en studie hos ulike bedrifter innen SPIQ for å vurdere hvordan teknikkene brukes i praksis.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

4 Erfaringsdatabase på risikoanalyse/estimering, Telenor FoU/ISI (SPIQ)

Telenor og ISI er begge i ferd med å ta i bruk en intern erfaringsdatabase, primært for risikoanalyse og estimering. Oppgaven går ut på å vurdere hvilken informasjon som er nyttig å ta vare på i denne sammenhengen, hvordan informasjonen kan tilrettelegges og lagres i en erfaringsdatabase, og hvordan den kan søkes etter og gjenfinnes. Det er to separate oppgaver; en for Telenor FoU og en for ISI. Oppgaven fra Telenor bygger videre på vårprosjekt 98.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Torgeir Dingsøyr

Kontakt: Oddmar Åsebø, Telenor foU, Bergen

Kontakt: Minh Nguyen, ISI, Oslo

5 Integrert kvalitetssystem og erfaringsdatabase, Telenor FoU (SPIQ)

Telenor har sine prosesser beskrevet i et kvalitetssystem lagt ut på WWW. Kvalitetssystemet består av beskrivelser (maler) for anbefalte prosesser rundt prosjektgjennomføring og programvareutvikling. Ved prosjektoppstart tas en kopi av nødvendige maler som fylles inn med konkrete prosjektdata. Erfaringsdatabasen (se over) inneholder også en del supplerende prosessmodeller. Telenor ønsker nå å etablere en tettere kobling mellom kvalitetssystemets prosessmodeller og erfaringsdatabasen. Spørsmålet er om man skal ha ett separat kvalitetssystem og én erfaringsdatabase med en kobling mellom, eller om erfaringsbasen skal være en integrert del av kvalitetssystemet.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Torgeir Dingsøyr

Kontakt: Oddmar Åsebø, Telenor FoU, Bergen.

6 Gjenfinning av mest relevante erfaringer/erfaringsdatabase, Computas (SPIQ)

Computas er i ferd med å ta i bruk en erfaringsdatabase. I den sammenheng er det behov for utvikling og utprøving av et enkelt verktøy som implementerer analyse av tidligere erfaringer f.eks. ved hjelp av patterns og Case-based resoning. Utprøvingen av verktøyet vil kunne være innenfor risikoanalyse eller estimering og vil bl.a. bestå i å undersøke hvilke variable og kategoriseringer av variabelverdier som er mest hensiktsmessig å ta med for å kunne gjenfinne den mest relevante erfaringen. Utprøvingen vil delvis kunne foregå med reelle data fra Computas. Oppgaven bygger videre på vårprosjekt 98.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Torgeir Dingsøyr

Kontakt: Kristin Øveraas, Computas.

7 Inspeksjon og test-data, Ericsson (SPIQ)

Ericsson benytter seg av inspeksjoner og testing for å finne feil i programvare. Det blir gjort en diplomoppgave innenfor dette området hos Ericsson høsten 1997 og prosjektoppgaver våren 1998. Oppgaven går ut på å arbeide videre med problemstillingen som tas opp i disse oppgavene, og spesielt fokuserer på "tuning" av inspeksjonsrater og feilfrekvens.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

Kontakt: Torbjørn Frotveit, Ericsson

8 Kravhåndtering og kundeoppfølging, Genera (SPIQ)

Genera fokuserer på prosessforbedring gjennom bl.a. forbedring av supportsystem for kundehenvendelser. Oppgaven går ut på å vurdere hvilke erfaringer man har med en eksisterende prototyp av et slik støtteverktøy, og foreslå og evt. implementere endringer i prototypen.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

Kontakt: Erik Amundrud og Ørjan Sommerseth, Genera

9 Erfaringsdatabase og prosessforbedring, Telenor NOVIT (SPIQ)

Det har vært kjørt flere studentprosjekter hos Telenor NOVIT med fokus på prosessforbedring og erfaringsdatabaser. Denne oppgaven går ut på å vurdere det som har vært gjort så langt og hvilke erfaringer man har. Basert på dette skal man vurdere videre arbeid med prosessforbedring basert på erfaringsdatabaser. Ulike vinklinger kan være å fokusere på risikohåndtering og estimering, inspeksjoner og testoppfølging, el.l.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Torgeir Dingsøyr

Kontakt: Tove Røsand, Telenor NOVIT

 

10 Teoristudie av kvalitetsikrings- og prosessforbedringsrammeverk (SPIQ)

Oppgaven vil lage et sammendrag av eksisterende modeller rundt kvalitetsikring og prosessforbedring innen programvareutvikling. Det kan nevnes TQM, CMM, QIP, ISO-9001, SPICE, osv. En felles klassifisering som evalueringsgrunnlag kan tenkes å utarbeides.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

 

11 Gjenbruksbibiotek og komponentbasert utvikling via WWW, DNV (SPIQ)

DNV benytter delvis komponentbasert programvareutvikling som ligger godt til rette for gjenbruk. Denne oppgaven går ut på å vurdere hvilke krav DNV har til en mer systematisk anvendelse av gjenbruk, og implementere en prototyp for et gjenbruksverktøy basert på WWW. Denne kan brukes til enkel nøkkelordsbasert klassifisering og gjenfinning. Oppgaven kan utvides til også å omfatte komponenter i OOram. Denne oppgaven bygger videre på vårprosjekt 98. Bygger videre på vårprosjekt 98.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

Kontakt: Are Føllesdal Tjønn, Veritas Software

12 Teoristudie av inspeksjonsteknikker, DNV (SPIQ)

DNV bruker til en viss grad inspeksjoner i sin utviklingsprosess. Oppgaven går ut på å gjøre en studie av hvordan inspeksjonene utføres, identifisere og foreslå mulige forbedringer. Oppgaven kan også vurdere innføring av systematiske inspeksjoner av både krav, konstruksjon og kode, og systematisk datainnsamling relatert til feil fra alle disse fasene.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

13 Testautomatisering på NT og Unix (SPIQ)

Hand-El Skandinavia utvikler programvare for både NT og Unix plattformer. En iterativ og inkrementell metodikk benyttes i systemutviklingen. En slik metodikk medfører at ny funksjonalitet blir lagt til i hvert inkrement, men det er viktig at eksisterende funksjonalitet ikke blir berørt av den nye. Dette krever at kontrollerte testrutiner brukes. Problemet i dag er at kostnadene forbundet med å teste funksjonalitet fra tidlige inkrementer oppfattes som unødvendig stor. Hand-El ønsker derfor å innføre verktøystøtte for automatisert testing. Oppgaven går ut på å sette seg inn i testproblematikk generelt, beskrive en strategi for når det er hensiktsmessig å automatisere tester, samt vurdere verktøy som finnes på markedet både på NT og Unix plattformer. Oppgaven bygger videre på vårprosjekt og det er mulighet for sommerjobb.

Antall: 1-2 studenter

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert Sørumgård

Kontakt: Eirik Tryggeseth, Hand-El Skaninavia

14 Ytelsesvurdering av distribuerte applikasjoner (SPIQ)

Hand-El Skandinavia har høsten 1997 vært oppdragsgiver for et studentprosjekt, der oppgaven var å prototype en applikasjon med tynn klient som kjører mot en Object Request Broker. I denne oppgaven viste det seg at en AxtiveX/DCOM løsning hadde lavere ytelse enn en Java/CORBA-løsning. Oppgaven går ut på å sette seg inn i og vurdere ulike typer teknologi for distribuert databehandling. Det skal legges spesiell vekt på ytelsesbetraktninger rundt forskjellige arkitekturvalg, og komme med anbefalinger til hvordan man oppnår best mulig ytelse i distribuerte applikasjoner. Microsoft Transaction Server og Message Queue Server er to produkter fra Microsoft for hhv. synkron og asynkron kommunikasjon mellom komponenter. Studenten skal også sette seg inn i denne teknologien, og gjøre vurderinger i forhold til ytelsesproblematikk.

Antall: 1-2 studenter

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge Wang

Kontakt: Eirik Tryggeseth/Anette Aslaksrud, Hand-El Skandinavia

15 Registrering, analyse og måling av feil i systemutviklings-prosessen (SPIQ)

Telenor Novit AS behov for å forbedre registrering av datagrunnlag, kostnader og metode for måling av feil i produkter/systemer i produksjon, i pilot og etter et nytt produkt er satt i produksjon.

Vi ønsker månedlig å følge opp registrerte feil i våre produkter/systemer. En hensiktsmessig klassifisering av feil kan være første del av oppgaven, med innføring av registeringsrutiner for å forbedre datagrunnlaget. Måleresultatene skal gi innspill til prioritering av forbedringstiltak knyttet til produkt og prosess.

TN har i flere år gjennomført diverse målinger, men ønsker nå å forbedre måleprosessen.

Oppgaven passer best for 1 student.

Veileder hos Telenor Novit AS, Tove Røsand, tlf. 73 54 05 00

Faglærer: Reidar Conradi

16 Spørreundersøkelse om prosessforbedring(SPIQ)

Oppgaven går ut på å lage ett spørreskjema om norske bedrifters holdninger og bakgrunn for prosessforbedring. Hav er nåværende status, hvilke suksesskriterier fins for prosess forbedring etc. En del utvalgte bedrifter vil dybdeintervjues.

Antall studenter: Helst 2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Tore Dybå, Sintef (SPIQ-stipendiat)

17 Prosessmodellering ved hjelp av Web (SPIQ)

Denne oppgaven går ut på å forsøke å generalisere eksisterende prosjekt- og kvalitetshåndbøker på Web ved hjelp av en felles prosessmodell. Denne skal brukes for opplæring, analyse og utførelse. Vi vil bruke eksisterende håndbøker fra Telenor foU og Telenor Novit.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Reidar Conradi

18 Testverktøy for Sysdeco GIS (DIV)

IDT er engasjert av Sysdeco i ESSI-prosjektet ATEX de neste 1,5 år med å innføre ulike testverktøy, bl.a. SQA Suite fra Rational, hos utviklingsavdelingen på Kongsberg. Denne avdelingen lager applikasjonsutviklingsverktøy for kartsystemer og geografiske informasjonssystemer.

Det er minst 2 oppgaver knyttet til dette prosjektet: Oppgave 1 går ut på å modellere og eventuelt måle arbeidsprosessene rundt de ulike testene som gjøres av produktene under utvikling og vedlikehold.
Oppgave 2 går ut på å studere aktuelle testverktøy og hvordan man best kan ta de i bruk. Spesielt skal man se på mulige forbedringer av arbeidsprosessene rundt testing, utvikling av tester og gjennomføring.

I begge tilfeller er det aktuelt å oppholde seg på Kongsberg i kortere eller lengre tid.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Jens-Otto Larsen

19 Studie av Corporate Memory (SPIQ)

Å bruke erfaringer fra ansatte er viktig for alle bedrifter. Oppgaven går ut på å se hvordan dataverktøy kan brukes til erfaringsoverføring, og da spesielt studere teknikken corporate memory. Spørsmål som hvilken kunnskap det er mulig å representere i en datamaskin og hvilke måter det er å overføre slik kunnskap til mennesker bør drøftes. Litteraturstudiet bør kombineres med å analysere og evaluere teknikker for kunnskapsoverføring i en organisasjon eller bedrift.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Torgeir Dingsøyr

20 UML og OOram (DIV)

OOram er et modelleringsspråk og -verktøy for OO analyse basert på rollemodellering. Oppgaven går ut på å vurdere OOram opp mot UML (Unified Modelling Language), og se på hvordan OOram-modeller kan avbildes i UML-modeller og omvendt. Oppgaven kan også fokusere på en vurdering av OOram opp mot UML v. 1.1: Hva er OOram godt og mindre godt egnet til?

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Odd-Arild Lehne, Taskon

21 OOram og distribusjon, Taskon (DIV)

Oppgaven går ut på å vurdere OOram som et analyseverktøy med vekt på interface-modellering i en distribuert omgivelse. IDL Roundtrip kan også være noe å se på i denne sammenhengen.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Odd-Arild Lehne, Taskon