next up previous
Next: Datagruvedrift og maskinlæring (SPRÅK) Up: Oppgaver Previous: Automatisk konstruksjon av programmer

Strukturanalyse og visualisering for Java (SPRÅK)

Vedlikeholdbarhet er et meget viktig aspekt ved programvarekvalitet. En erfaring er at tiden som brukes til vedlikehold (endring og retting) hovedsakelig går med til å lokalisere hvor vedlikeholdet skal gjøres, og å forstå hvilke konsekvenser og bivirkninger en endring vil få. Objekt-orienterte språk tillater kompliserte avhengigheter (mange former, dynamikk, komplekse navneromsregler). Det er dermed viktig med verktøy for å få oversikt over avhengighetene, både ved første gangs programkonstruksjon og ved senere vedlikehold.

Strukturmetrikker forsøker å tallfeste strukturelle egenskaper ved et programsystem. Metrikker inngår ofte som en del av kvalitetkontrollen i programvareproduksjon og brukes til å styre utviklingsprosessen og å estimere kostnader i senere faser (endringer, vedlikehold etc.) av programmets levetid, dvs. indirekte tallfeste kvalitets-egenskaper ved programmet.

Oppgaver som er aktuelle er:

Oppgaven(e) vil bli spesifisert nærmere etter avtale.

Antall studenter: 1-2

Verktøy: Ferdige parsere, VRML, Java, (Prolog).

Veileder og faglærer: Øystein NytrøAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996