"Forskningskvalitet"?

I avisen Forskning som utgis av Norges forskningsråd fant man en artikkel i nr. 7/1997 av Liv Langfeldt og Magnus Gulbrandsen med tittelen; Kommentar: Hva er "forskningskvalitet"? Denne kan finnes fra adressen http://www.sn.no/forskningsradet/, og her er en ren kopi:
     Kommentar:
     Hva er "forskningskvalitet"? 


     Begrepet "forskningskvalitet" blir hyppig brukt i
     den forskningspolitiske debatten. Begrepet er
     langt fra entydig, men til nå har det vært sparsomt
     med utdypninger og presiseringer av det.
     "Kvalitet" er et utpreget honnørord, og vi kan alle
     være enige om at det er noe vi ønsker. Men kan vi
     være like enige hvis vi bruker mer presise
     begreper? 

     En ny studie fra NIFU basert på en omfattende
     intervjuundersøkelse, viser at det faktisk er mulig å
     bytte ut det vage kvalitetsbegrepet med fire
     overordnede begreper som karakteriserer god
     forskning: 1) soliditet, 2) originalitet, 3) faglig relevans
     og 4) samfunnsmessig eller praktisk nytteverdi1. De to
     første er krav både til grunnforskning og anvendt
     forskning. Faglig relevans er først og fremst et krav til
     grunnforskning, mens samfunnsmessig eller praktisk
     nytteverdi er krav til anvendt forskning. De ulike
     elementene har ulik betydning i ulike fag, men også et
     felles begrepsinnhold på tvers av faggrenser: Solid
     forskning karakteriseres av god underbygging av
     påstander og konklusjoner og fremmes av redelighet,
     god faglig skolering på feltet, grundighet og tålmodighet.
     Grundig dokumentasjon og belegg, intern konsistens og
     sammenheng mellom påstander, kritisk holdning,
     nøkterne tolkinger og saklig, stringent og oversiktlig
     fremstilling hører inn under denne delen av
     kvalitets-begrepet.

     Originalitet rommer både teoretisk nyhetsverdi og
     original anvendelse av teori/metode på praktiske
     problemstillinger. En mer "radikal" nyhetsverdi kan
     bestå i å utvikle nye teorier eller metoder, eller å
     oppdage fenomener og/eller forklare dem på en
     vitenskapelig måte for første gang. Mer "inkrementell"
     originalitet finner vi knyttet til videreutvikling av
     eksisterende teori eller metode, kobling av kjent
     kunnskap på en ny måte, eller det å bruke (forbedret)
     teori/metode på kjente eller nye problemer. Faglig
     relevans eller betydning kan særlig utdypes med
     begrepene kumulativitet og generaliserbarhet.
     Kumulativitet kan dreie seg både om å fylle hull i
     tidligere forskning, bidra til forskningsfronten og å legge
     forholdene til rette for fremtidig forskning - f.eks.
     hypotesegenerering eller å åpne nye områder.
     Generaliserbarhet kan ut-dypes i form av overgripende
     forsk-ning med bred faglig betydning eller
     ringvirkninger, avdekking av viktige eller generelle
     prinsipper, eller utvikling av forskningsverktøy og
     metoder. 

     Praktisk eller samfunnsmessig nytte kan defineres
     langsiktig og bredt med hensyn til formål eller
     samfunnssektorer (helse, miljø, kultur, økonomi) og for
     mange potensielle brukere. Begrepet brukes av mange
     også mer kortsiktig og direkte i form av gitte
     brukergruppers faktiske, direkte anvendelser av
     resultatene og for eksempel det økonomiske eller
     miljømessige "utbyttet" av forskningen. Selv om disse
     fire begrepsutdypningene stort sett er fellesnevnere for
     alle de studerte fagene, må det understrekes at det er
     vesentlige sektorforskjeller i hva som vektlegges. Faglig
     relevans er hovedsakelig et kriterium for
     universitetssektoren, mens utenomvitenskapelig
     nytteverdi vektlegges i instituttsektoren og i
     næringslivet. I forlengelsen av studiens konklusjoner er
     det viktig å se på mulige konflikter mellom de fire
     elementene. Informantene nevnte blant annet: 1)
     Systematisk arbeid og grundig og langvarig skolering
     bidrar til solide resultater, men kan gå ut over
     kreativiteten. 2) Forskning som har faglig relevans ved å
     avdekke generelle prinsipper, fylle hull i fagkunnskapen
     eller åpne nye områder, er nødvendigvis også original.
     Faglig relevans kan imidlertid også bedømmes snevert
     ut fra eksisterende forskningstrender, og gå på tvers av
     kravet om originalitet. 3) Det kan også være en
     motsetning mellom konkret nytteverdi og faglig
     betydning, fordi nytteverdien ofte øker jo "smalere"
     problemer det fokuseres på, mens det er mer generelle
     resultater og mer overordnede perspektiver som har
     fagintern verdi. Å tilrettelegge for "forskningskvalitet"
     kan derfor innebære flere vanskelige avveiinger. 

     Kan vi håpe på at rapporten bidrar til at slike spørsmål
     ikke uteglemmes fra den forskningspolitiske dagsorden
     og at eventuelle valg mellom ulike former for
     forskningskvalitet tas mer bevisst? 

     - Liv Langfeldt og Magnus Gulbrandsen 

Forskningsrådets hjemmeside