RELATERTE PROSJEKTER

 

1 Internasjonal standardisering

Basert på CMM og andre modeller for prosessevaluering, som Trillium, Bootstrap m.fl., utvikler den Internasjonale Standardiserings Organisasjonen (ISO) en standard for prosessevaluering gjennom SPICE-prosjektet, i et forsøk på å harmonisere eksisterende modeller. ISO utvikler ikke en standard for prosessforbedring, noe som synes å være en utbredt misoppfatning (den foreslåtte standarden går under betegnelsen "Software Process Assessment"), men en standard for måling av prosesskapabilitet. 

SPIQ har til hensikt å følge nøye med i standardiseringsprosessen, både for å kunne benytte aktuelle deler av den foreslåtte standarden, men også for å kunne påvirke den videre utviklingen i standardiseringsprosessen. 
 

2. ESPRIT-prosjekter

SPIQ vil først og fremst basere sin tilpasning av TQM til programvareindustrien på det arbeidet som har vært utført i ESPRIT-prosjektet PERFECT, der metodepartneren SINTEF deltar.  PERFECT fokuserer på å redusere  programvarefeil gjennom systematisk forbedringsarbeid basert på QIP, GQM og EF.

ESSI er en del av ESPRIT som fokuserer på prosessforbedring og "beste praksis". Gjennomføring av pilotprosjektene i SPIQ vil legges opp etter det samme mønster som ESSIs PIE-prosjekter

ESSI-prosjektet TELMET, benytter seg av resultatene til ESPRIT-prosjektene CEMP, som har utviklet en prosessmodell for GQM, og ami, som kombinerer CMM og GQM. I forbindelse med gjennomføringen av TELMET og en rekke andre ESSI-prosjekter, er det utarbeidet flere kurs innen ulike aspekter av prosessforbedring. For en fyldigere redegjørelse over deltakerenes erfaringer fra ytterligere ESSI-prosjekter vises det til partnerbeskrivelsen. 
 

3. Nasjonale prosjekter

PROFF har tatt et initiativ for å etablere et nasjonalt prosjekt (MAGMA) med fokus på innføring av modulær produktarkitektur, objektorientert metodikk, definerte arbeidsprosesser og systematisk gjenbruk. Det er bevilget forprosjektmidler fra NFR i 1996, og planen er å etablere et hovedprosjekt i 1997. MAGMA har i likhet med SPIQ, bl.a. valgt å bygge på resultater fra Perfect.

Fokus til SPIQ er imidlertid vesensforskjellig fra MAGMA. SPIQ har som mål å tilpasse og videreutvikle metoder for systematisk forbedring basert på prinsippene i TQM, og innføre disse for norske programvarebedrifter. MAGMA, derimot, fokuserer på spesifikke arbeidsprosesser knyttet til det å introdusere objekt-orienterte metoder og klient/tjener-arkitekturer. Videre er målgruppen til SPIQ og MAGMA forskjellige. SPIQ retter seg mot hele programvareindustrien og programvareintensive virksomheter, mens MAGMA er begrenset til bedrifter som utvikler hyllevare. 

Forholdene ligger imidlertid godt til rette for et fruktbart samarbeid. MAGMA kan støtte seg til SPIQ for tillemping av de grunnleggende forbedringsmetodene til bruk i MAGMAs pilotprosjekter. SPIQ kan dermed få et utvidet erfaringsgrunnlag for utprøving og validering av forbedrings-rammeverket. 
SISU-prosjektet har mye erfaring i positivt samarbeid mellom industribedrifter og forskningsmiljøer. Dette er erfaringer som SPIQ vil kunne benytte og støtte seg til. 
NTNU har, i samarbeid med SINTEF, utviklet et eget etterutdanningskurs (EEU-kurs) innen programvarekvalitet og prosessforbedring, som kan tilpasses behovene i SPIQ-bedriftene.