MÅL

 

Hovedmål

Hovedmålet for SPIQ er å øke konkurranseevnen og lønnsomheten i norske IT-bedrifter gjennom 
systematisk og kontinuerlig prosessforbedring. Dette baseres på kjente, men i norsk sammenheng lite 
utprøvde, metoder og teknikker for å oppnå: 
 
 • forbedret produktkvalitet og -pålitelighet 
 • økt produktivitet 
 • · redusert tid til marked 
 • · oppfyllelse av krav i internasjonale eller kontraktsmessige standarder 
Sagt på en annen måte er målet for SPIQ å innføre, tilpasse og videreutvikle prinsippene for total 
kvalitetsledelse (TQM) innen programvareutvikling for norske IT-bedrifter. 
 

Delmål

Med utgangspunkt i prosjektets hovedmål har vi definert følgende delmål: 
 
 • Etablering av en kultur og et miljø for prosessforbedring hos de deltakende bedriftene spesielt og for norske programutviklingsmiljøer generelt for derigjennom å gjøre bransjen mere moden. 
 • Definisjon og implementering av et prosessforbedringsprogram (inkl. prosessforbedrings-plan og               -organisasjon samt metoder for måling) i hver deltakerbedrift basert på det metoderammeverket som prosjektet etablerer. 
 • Etablering av «beste praksis» innenfor de enkelte teknologiområdene som fokuseres gjennom prosjektet. Dette vil i første omgang omfatte estimering, inspeksjon og testing. 
 • Spredning av kunnskap om prosessforbedring gjennom bedriftsopplæring, seminarer og konferanser samt etablering av grunnlag for utvikling av EEU-kurs og ordinære kurs innenfor universitetsmiljøene. 
 • Etablering av grunnlag for å kunne tilby konsulenttjenester fra enkelte av bedriftsdeltakerne rundt prosessforbedring. 
 • Bedriftene generelt skal kunne forutse kvalitet og kvalitetsrelaterte problemer basert på evaluerte erfaringer og ta de nødvendige forholdsregler. 
 • Definisjon av konkrete og målbare kvalitetsmål for utviklingsprosjektene. 
 • Større grad av jobbtilfredsstillelse hos den enkelte systemutvikler gjennom at utvikleren får tilgjengelig metoder, teknikker og verktøy som medfører kontroll over utviklingsprosessen. 
For å realisere hovedmål og delmål vil SPIQ konkretisere og tilgjengeliggjøre konseptene bak total 
kvalitetsledelse (TQM) gjennom bruk av QIP. Dette vil dekke de viktigste behovene for kontinuerlig forbedring 
i norsk programvareindustri. 
 

Hovedleveranser

Konkrete, utadrettede leveranser fra prosjektet vil være: 
 • Et praktisk metoderammeverk for prosessforbedring i IT-bedrifter tilgjengelig som en metodebok med tilhørende teknikknotater. 
 • Temahefter for teknologiområdene som blir fokusert i prosjektet (f.eks. måling, erfaringsdatabase, kravhåndtering, årsaksanalyse) 
 • Materiale for spredning av prosessforbedrings kompetanse i form av f.eks. kursmateriell 
Metodebok, teknikknotater og temahefter vil gjøres tilgjengelig bla. via WWW. 

Filosofien bak rammeverket er først og fremst å gjøre eksisterende metoder operative og tilgjengelige ved å 
tilpasse disse til norske IT-bedrifter, samt å lage brukerveiledninger som gjør det enklest mulig å ta rammeverket 
i praktisk bruk.