ORGANISERING

Fjellanger Widerøe AS er den av industripartnerne som står ansvarlig overfor Norges forskningsråd (NFR).
FW bemanner prosjektet med en prosjektleder som er Tor Ulsund. Prosjektlederen har ansvaret for både
administrativ og faglig ledelse av prosjektet. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe som er
sammensatt av 4 representanter fra ledernivå i bedriftene og 1 fra ledernivå i forskningsinstitusjonene. Dette
bidrar til å sikre ledelsesengasjementet i prosjektet.

Prosjektet startet med 15 deltakende bedrifter. Antall bedrifter på lengre sikt vil kunne variere, men det er
budsjettert med 15. Hver bedrift er representert med en kontaktperson. Kontaktpersonen vil typisk være
kvalitets-/metode-ansvarlig i den angjeldende avdeling i organisasjonen. Kontaktpersonene rapporterer til
prosjektleder. 

Det er etablert en prosjektgruppe. Denne har hittil bestått av prosjektleder og forskere. Fra nyttår vil to 2-3
bedriftsrepresentanter også delta i prosjektgruppen. Prosjektgruppen holder møter ca. en gang pr. måned.
Prosjektgruppen er det forum hvor prosjektets «daglige drift» diskuteres og faglige beslutninger tas.

8 forskere ved SINTEF, NTNU, NR og UiO deltar i prosjektet som metodeansvarlige og bidrar med
fagkunnskap til bedriftene. Engasjementet av forskere baseres på den enkelte forskningsinstitusjons og den
enkelte forskers erfaring og kompetanse innenfor det fagområde som SPIQ representerer.

2-3 industri-stipendiater vil delta i prosjektet med oppgaver knyttet direkte til den enkelte bedrift. I tillegg vil
universitetene for egen regning delta med hvert sitt universitetsstipend og 3-4 universitetslærere på deltid.

Spredningsnettverket vil foruten bedriftene og forskningsmiljøene bestå av ITUF, PROFF, NFK, DND etc.
Figuren nedenfor viser hvordan prosjektet er tenkt organisert.