Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk:
INDUSTRISTIPENDIAT INNEN INFORMATIKK (SYSTEMUTVIKLING), NTNU

Ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), er det ledig en industristipendiatstilling. Stillingen er tilknyttet prosjektet EVISOFT - EVidence based Improvement of SOFTware engineering - se http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/evisoft.html. EVISOFT er et industristyrt forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd i 2006-2010. Det er ledet av forsikringsbedriften Vital på vegne av 10 andre norske IT-bedrifter og i samarbeid med NTNU, SINTEF og Simulasenteret (IT-Fornebu). Fokus for stipendiatstillingen vil være komponentbasert systemutvikling eller et annet EVISOFT-relevant forskningstema, og være koplet til prosessforbedring og empiriske studier i en eller flere programvareintensive industribedrifter i Norge.

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, og dens gruppe for Systemutvikling - se http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/ . Stillingen er en utdanningsstilling, som skal gi en lovende kandidat en mulighet til forskerutdanning og faglig utvikling på høyt nivå. Se http://www.ime.ntnu.no/ for nærmere opplysninger om IME-fakultetet.

Søkere må ha fullført master-/cand.scient.-/sivilingeniørgrad innenfor systemarbeid/software engineering, og helst ha noe industriell erfaring med systemutvikling. Søkeren må tilfredsstille karakterkravene for opptak til doktorgradsstudiet ved NTNU. Se http://www.ime.ntnu.no/Dr.gradsstudier/ for nærmere orientering om doktorgradsstudiene ved NTNU.

Stipendiater ved NTNU tilsettes som hovedregel for 4 år med 25 % pliktarbeid, som primært vil være knyttet til undervisningen på bachelor- og masternivå. Dette pliktarbeidet fordeles normalt med en forholdsvis større andel i første del av tilsettingsperioden.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Professor Reidar Conradi, e-post reidar.conradi@idi.ntnu.no, tlf. 735.93444 eller mobil 918.97029.

Stillingen er plassert i kode 1378, lønnstrinn 43-65 i Statens lønnsregulativ, brutto kr 325 600 - 482 900 per år. Lønn forhandles med arbeidsgiver, men stipendiatstillinger avlønnes normalt i lønnstrinn 43. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. NTNU vil gjerne øke andelen av kvinner i sitt vitenskapelige personale. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor spesielt til å søke.

Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende forskrifter om ansettelsesvilkår for stipendiater, fastsatt av Kunnskapsdepartementet med relevante deler av "Utfyllende retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved NTNU". Søkere må forplikte seg til opptak på et organisert doktorgradsstudium (PhD-program) i tilsettingsperioden. Det vil bli inngått kontrakt om tilsettingstid og arbeidsplikt. Den som tilsettes må forøvrig rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Søknaden må inneholde curriculum vitae med opplysninger om kandidatens utdanning, eksamener og tidligere praksis. Det kreves videre at kandidaten kontakter den oppgitte kontaktpersonen ved fakultetet og i fellesskap med denne legger fram et prosjektforslag for doktorgradsarbeidet, signert av både søker og veileder. Publikasjoner o.a. vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen, må følge søknaden i 3 eksemplar. I den grad dette er fellesarbeider der det er vanskelig å identifisere den enkeltes bidrag, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin innsats.

Søknaden sendes til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU, 7491 Trondheim - eller på fax 735.93628. Merk søknaden med journalnummer IME-076-2007. Søknadsfrist: 14. des. 2007.

This file: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/epos/SU-grp/stip-evisoft-v3-23nov07.html.
Engelsk versjon: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/epos/SU-grp/stip-evisoft-eng.html.
Reidar Conradi, 23. Nov. 2007; added English version 7 Dec. 2007.